ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Управління освіти Первомайської міської ради, Миколаївської області

дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 31 «Білочка»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою  ДНЗ №31 « Білочка»

протокол № 1 від 31.08.2018 року

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Первомайськ, 2018

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

педагогічних працівників ДНЗ №31 «Білочка»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про академічну доброчесність в дошкільному навчальному закладі  яслах-садку № 31 «Білочка»  (далі — Положення) закріплює норми та правила етичної  поведінки, професійного спілкування між учасниками освітнього процесу , зокрема : між педагогічними працівниками закладу.

1.2 Це Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку ДНЗ  №31 «Білочка», Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

Положення розроблено на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

1.3 Мета Положення полягає у дотриманні професійних стандартів в усіх

сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), підтримки

особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками , запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4 Педагогічні працівники та батьки здобувачів освіти зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в закладі, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ДНЗ №31 «Білочка».

1.5 ДНЗ №31 «Білочка»  в своїй діяльності керується принципом

незалежності здобуття освіти від впливу політичних партій, громадських і

релігійних організацій.

1.6 Педагогічні працівники мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.

І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність комунального закладу 

(далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

ІІ. Принципи, норми етики та академічної

доброчесності  закладу освіти

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.3. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

 2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

2.3.2.здобувачами освіти шляхом:

 • самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:

 • надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;
 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 1. 2. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

2.1 Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього

процесу під час викладання та провадження наукової (творчої)

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або

наукових (творчих) досягнень.

2.2 Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками

передбачає:

— повагу до осіб, які здобувають освіту, їхніх батьків та осіб, які їх

замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства,

національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови

спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності

судимості, а також інших обставин;

— ефективне виконання педагогами своїх посадових обов’язків; підвищення

кваліфікації;

— якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні

обов’язки;

— впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;

— посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,

тверджень, відомостей;

— дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

— надання достовірної інформації про методики і результати досліджень;

— джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-

педагогічну, творчу) діяльність;

— об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь здобувачів освіти;

— не розголошувати конфіденційну  інформацію, відповідно до вимог

законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

— надання достовірної інформації;

— уникати приватного інтересу та конфлікту інтересів;

— нести відповідальність за порушення академічної доброчесності

2.3. Для забезпечення академічної доброчесності в ДНЗ необхідно

дотримуватися наступних принципів:

— демократизм;

— законність;

— верховенство права;

— соціальна справедливість;

— пріоритет прав і свобод людини і громадянина;

— рівноправність;

— гарантування прав і свобод;

— науковість;

— професіоналізм та компетентність;

— партнерство і взаємодопомога;

— повага та взаємна довіра;

— відкритість і прозорість;

2.4 Порушенням академічної доброчесності вважається:

— академічний плагіат оприлюднення (частково або повністю) наукових

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного

дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних раніше

опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикаціявигадування даних чи фактів, що використовуються в

освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація — свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що

стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

обман — надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої

(наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами

обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація,

фальсифікація та списування;

хабарництво — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-

яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою

отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

 1. ЕТИЧНІ НОРМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ

3.1 Педагогічні працівники, зобов’язані в процесі своєї діяльності дотримуватися принципу академічної доброчесності та етичних норм наукової діяльності.

3.2 Порушенням етичних норм наукової діяльності є:

3.2.1 Академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих

результатів досліджень;

3.2.2 Приписування результатів колективної діяльності одній або окремим

особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу, які

брали участь у створенні наукового ( творчого) продукту;

3.2.4 Оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів,

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження

(творчості), без належного оформлення посилань;

3.2.5 Надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої

діяльності чи організації освітньої процесу;

3.2.6 Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за

умови, що зазначені всі джерела запозичень.

3.3 Форми академічного плагіату:

3.3.1 Використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у

тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

3.3.2 Перефразування або цитування матеріалу без належного дотримання

правил цитування;

3.3.3 Посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

3.3.4 Повторне використання раніше виконаної іншою особою  проекту тощо).

 1. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕДОТРИМАННЯ НОРМ ТА ПРАВИЛ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Для попередження недотримання норм та правил академічної

доброчесності в дошкільному навчальному закладі яслах-садку № 31 «Білочка» здійснювати інформування педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності та професійної етики.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники

закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

— відмова в присвоєнні кваліфікаційної категорії , встановленні звання та

вищого кваліфікаційного розряду;

А також притягуються до таких форм відповідальності:

— дисциплінарна;

— адміністративна та кримінальна.

 1. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЕТИКИ

5.1 Комісія з питань академічної доброчесності та етики (далі — Комісія) — це

незалежний орган ДНЗ  №31 « Білочка», що діє з метою дотримання правових норм цього Положення.

5.2 Склад Комісії затверджується наказом директора ДНЗ №31 « Білочка»

за поданням педагогічної ради закладу. Строк повноважень Комісії

становить 3 роки.

5.3 До складу Комісії входять:    директор ДНЗ №31 « Білочка», вихователь — методист, голова профспілкового комітету,

5.4 Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова

Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності

Голови його обов’язки виконує заступник.

 1. 5 Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть

бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та

позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та

нагальних питань.

5.6 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше

половини присутніх на засіданні Комісії.

5.7 Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та

секретар.

5.8 Комісія раз на рік звітує про свою роботу перед педагогічною Радою

закладу.

5.9 Працівник ДНЗ №31 « Білочка»  може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

5.10 Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти

порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого

порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з

письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються

особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи,

посада, , особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в

некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.11 На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої

розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

5.12 За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані

рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього

Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер,

подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів

морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

5.13 Повноваження Комісії:

— одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення

норм цього Положення та готувати відповідні висновки.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Це Положення затверджується рішенням Педагогічної ради ДНЗ№31        « Білочка» та вводиться в дію наказом директора закладу.

6.2 Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педради

ДНЗ№31   «Білочка»  та вводиться в дію наказом директора закладу.

Положення розглянуто і затверджено на засіданні педагогічної ради

ДНЗ№31  « Білочка»  (протокол № 1 від 31.08.2018 року).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.