ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якості освітньої діяльності в ДНЗ яслах-садку № 31 «Білочка»

ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою ЗДО № 31 «Білочка»

протокол № 1 від 30.09.2021

ПОЛОЖЕННЯ

про моніторинг якості освітньої діяльності в ДНЗ яслах-садку № 31 «Білочка»

1.                    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 •  Положення регламентує порядок, процедуру та форми проведення моніторингу якості освіти дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» .
 • Нормативною базою моніторингу якості освітнього процесу в закладі є:
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Порядок проведення моніторингу якості освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.02.2020 р. № 154/34437
 • Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 р. № 01-11/71
 • Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (затверджено постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 800)

 • Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН України від 16.04.2018р. № 372);
 • Лист МОН № 1/9-535 від 06.11.2015р. «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»;
 • Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН України від 12.01.2021р. №33);
 • Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проєкту В.О.Огнев’юк ; авт. кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л. Богініч, В.М. Вертугіна [та ін.] ; наук. ред. Г.В. Бєлєнька ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, – 440 с.
  • Дане Положення спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію та удосконалення діяльності закладу.
  • Моніторинг передбачає збирання (первинні дані), аналіз та оцінку якості освіти, зберігання (створення і ведення бази даних), прогнозування та розробку рекомендацій щодо корекційної роботи.
  • Моніторингові дослідження проводяться вихователем-методистом, практичним психологом, інструктором з фізичної культури, вихователями, медичною сестрою, керівниками музичними, вчителем-логопедом та директором закладу.
  • Положення узгоджується та затверджується на засіданні педагогічної ради.
  • Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими документами з питань організації освітнього процесу та даним Положенням.
  • Дане Положення поширюється на педагогічних працівників закладу.
  • У цьому положенні використовуються такі терміни:

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

Моніторинг якості освіти – це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

2.  Мета моніторингу

 Вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в ДНЗ, отримати оперативну інформацію про реальний стан та тенденції змін об’єкта діагностування для корекції педагогічного процесу.

3.  Завдання моніторингу

 • Виявити :
 • якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію;
 • якість організації освітнього середовища;
 • якісний та кількісний склад педагогів,рівень їх професійної компетентності;
 • якість управлінської діяльності;
 • ступінь задоволеності батьків якістю надання освітніх послуг
 • Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми ДНЗ.
 • Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності прикінцевій меті – вимогам Державних стандартів дошкільної освіти.
 • Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в ДНЗ.
 • Прийняти управлінські рішення щодо підвищення якості освіти та ефективності функціонування закладу

4.  ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ

Вивчення освітнього середовища :

Санітарно-гігієнічні, матеріально-технічне, навчально-методичне забезпечення

Якість кадрового складу.

Контингент дітей.

Фахова діяльність педпрацівників закладу  (науково-методична робота):

Готовність педагогів до впровадження інновацій.

Участь педпрацівників у методичних заходах.

Участь педпрацівників у професійних конкурсах.

Фахова майстерність педагогів.

Здобувачі дошкільної освіти.  Забезпечення всебічного розвитку дитини  (стан організації освітньої діяльності) :

Планування освітнього процесу педагогами.

Якість організації педагогами освітнього процесу.

Сформованість у дошкільників базових якостей особистості, компетентностей.

Управлінські процеси:

Ефективність кадрової політики.

Ефективність прийнятих управлінських рішень.

Реалізація програми розвитку закладу.

5.  Суб’єкти моніторингу

Суб’єктами моніторингу виступають:

– адміністрація закладу; моніторингова група

 – уповноважені наказом  директора  педагогічні працівники, батьки, інші особи.

6.  Процедура підготовки та проведення моніторингу

 • Моніторинг проводиться у такі етапи:
 • планування та підготовка моніторингу (формулювання проблеми, що досліджуватиметься; визначення мети та завдань моніторингу; розрахунок і формування вибірки, оцінка її репрезентативності; визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідження тощо);
 • розробка Програми;
 • проведення дослідження (відповідно до форм і методів, визначених у пунктах 3 –

6.4 цього розділу, із залученням учасників дослідження);

 • збір та оброблення результатів моніторингу;
 • аналіз та інтерпретація (узагальнення та пояснення результатів, визначення закономірностей, формулювання висновків тощо) результатів моніторингу;
 • оприлюднення результатів      моніторингу     (інформування      про      результати моніторингу).
  • Алгоритм організації і проведення моніторингу:
   • опрацювання нормативно-правової бази;
   • формування мети і цілей моніторингу (що дослідження може виявити для покращення освітньої діяльності);
   • визначення напрямів моніторингу (професійна компетентність педпрацівників, ресурсне забезпечення освітнього процесу (кадрове, матеріально-технічне) тощо);
   • визначення типу дослідження (зрізове, лонгітюдне, змішане);
   • розробка документації ( накази, програми);
   • добір інструментарію для проведення моніторингу (вибір анкет, тестів, таблиць, карт спостережень та ін.);
   • організація дослідження;
   • збирання даних, тобто проведення спостережень за обраними методиками;
   • оброблення та аналіз даних (може проводиться за допомогою математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу, що також передбачає описове пояснення);
   • вироблення рекомендацій на основі інтерпретації даних дослідження;
   • корекція – внесення певних змін у діяльність закладу на основі запропонованих рекомендацій;
   • інформативність (висвітлення результатів моніторингу).

Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на вихователя-методиста закладу.

Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на директора закладу.

Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні протягом всієї своєї діяльності.

Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом п’яти років.

 • Методами проведення дослідження під час моніторингу можуть бути:
 • опитування учасників освітнього процесу: анкетування, індивідуальне інтерв’ю, фокус-групове дослідження;
 • спостереження: за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням занять;
 • вивчення документації закладу;
 • інші методи, визначені у Програмі.
  • Моніторинг може проводитися у формі:
 • безпосереднього одержання інформації від учасників дослідження (за допомогою спостереження, інтерв’ювання тощо);
 • опосередкованого одержання інформації від учасників дослідження (у письмовій та/або електронній формі тощо);
 • одержання інформації без залучення учасників дослідження (за допомогою вивчення документації, статистичної або оперативної інформації тощо).

Моніторинг    може    проводитися    з    використанням    сучасних    інформаційно- комунікаційних і цифрових технологій, у тому числі дистанційно.

Під час проведення дослідження можуть використовуватися фронтальна, групова або індивідуальна робота учасників дослідження.

 • Програма розробляється та затверджується керівником закладу. Педагогічний колектив ознайомлюється з Програмою.
 • У Програмі визначаються мета і завдання, суб’єкти, об’єкт(и), форми та методи, індикатори, умови (у тому числі місце проведення), процедури проведення відповідного моніторингу, порядок визначення результатів моніторингу, строки та форми узагальнення результатів моніторингу, а також оприлюднення результатів моніторингу (інформування про них).

До Програми додається графік проведення моніторингу.

Програма розробляється на основі науково обґрунтованої методології з урахуванням вікових особливостей учасників моніторингу.

 • Моніторинг проводиться в терміни, визначені у Програмі.

При визначенні термінів проведення моніторингу суб’єкт моніторингу має враховувати можливі ризики, пов’язані з надмірним навантаженням на здобувачів освіти та педагогічних працівників внаслідок збігу кількох контрольно-вимірювальних заходів.

 • Моніторинг проводиться державною мовою.

7.  Моніторинг проводиться відповідно до таких принципів:

 • систематичності та системності;
 • доцільності;
 • прозорості моніторингових процедур та відкритості;
 • безпеки персональних даних;
 • об’єктивності одержання та аналізу інформації під час моніторингу;
 • відповідального ставлення до своєї діяльності суб’єктів, які беруть участь у підготовці та проведенні моніторингу.

8.  Основні напрями моніторингу

Моніторинг здійснюється за різними напрямами залежно від його цілей,  рівня здійснення й обстежуваного об’єкта.

До основних напрямків моніторингу належать:

 • Освітнє середовище закладу дошкільної освіти.
 • Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду.
 • Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.
 • Управлінські процеси закладу дошкільної освіти.

9.  Очікувані результати:

 • Отримання результатів стану освітнього процесу в закладі.
 • Покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.
 • Формування довіри громадськості до системи та закладу освіти.

9.4 Постійне та послідовне підвищення якості надання освітніх послуг.

 • Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників щодо компетентнісно- діяльнісного підходу до освітньої діяльності.
 • Відповідність результатів освітньої діяльності вимогам, встановленим законодавством, державним стандартом дошкільної освіти – Базовим компонентом дошкільної освіти.

10.  Інформаційний фонд моніторингу

 • Реалізація моніторингу передбачає організацію постійного відстеження й накопичення даних на основі документів і матеріалів, отриманих у ході обстеження, в тому числі на електронних носіях.
 • Формування електронної бази даних моніторингових досліджень (зберігається 5 років).

11.  Результати моніторингу

 • Результати моніторингу узагальнюються у довідці, яку готує вихователь-методист.

У довідці обов’язково вказуються індикатори та шкала(и), використана(і) для визначення результатів моніторингу, а також методика, застосована для їх обрахунків.

Довідка може містити таблиці, діаграми, графіки та інші форми узагальнення інформації.

 • Результати моніторингу обговорюються на педагогічних радах, розробляються корекційні заходи, приймаються відповідні управлінські рішення. Результати моніторингу оприлюднюються на веб-сайті закладу.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.