Положення про педагогічну раду дошкільного навчального закладу ясел-садка № 31 “Білочка”

                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                         директор ДНЗ № 31 «Білочка»

                                         ______ Л.М. Галущак

            31.08.2018

                                                 протокол педагогічної  ради

                                                                                                 від 31.08.2018 № 1

Положення про педагогічну раду

дошкільного навчального закладу

ясел-садка № 31 “Білочка”

  1. Загальні питання

1.1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління дошкільним навчальним закладом ясла-садком № 31  «Білочка» (далі — заклад), створеним для розв’язання основних питань освітнього процесу.

1.2. Педагогічна рада діє у закладі постійно.

1.3. Педагогічна рада діє відповідно до норм Закону України «Про освіту»Закону України «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових документів у галузі освіти, Статуту ДНЗ №31 «Білочка».

1.4. До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники закладу освіти.

1.5. Головою педагогічної ради є директор ДНЗ.

1.6. Для ефективного розгляду деяких питань порядку денного засідань педагогічної ради за потреби у засіданні можуть брати участь інші особи, зокрема представники батьківської громадськості, піклувальної ради, різних організацій, батьки або особи, які їх замінюють, та інші особи.

1.7. Рішення, ухвалені на засіданнях педагогічної ради та затверджені наказом керівника, є обов’язковими для виконання усіма учасниками освітнього процесу.

  1. Повноваження педагогічної ради

2.1.  Педагогічна рада ДНЗ №31 «Білочка»:

2.1.1.  планує роботу закладу;

2.1.2.  схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

2.1.3.  формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

2.1.4.  розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

2.1.5.   обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

2.1.6.  розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

2.1.8.  ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

2.1.9.  розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

2.1.10.  має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

2.1.11.  розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

2.2. Педагогічна рада може розглядати й інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

  1. Повноваження голови педагогічної ради

3.1. Планувати роботу педагогічної ради.

3.2. Проводити засідання педагогічної ради згідно з планом роботи закладу освіти.

3.3. Визначати шляхи реалізації рішень педагогічної ради (перегляд відкритих заходів; проведення семінарів, навчально-методичних тренінгів; вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду роботи; апробація різних педагогічних інновацій; моніторингові дослідження тощо).

3.4. Контролювати виконання рішень педагогічної ради.

3.5. Організовувати за потреби проміжні форми контролю за виконанням рішень педагогічної ради (відвідування занять, гурткових засідань, виховних заходів; проведення співбесід з педагогами,батьками або особами, що їх замінюють тощо).

  1. Обов’язки членів педагогічної ради

4.1. Відвідувати засідання педагогічної ради.

4.2. Дотримуватися порядку та регламенту проведення засідань педагогічної ради.

4.3. Виконувати рішення педагогічної ради.

  1. Права членів педагогічної ради

5.1. Брати участь у підготовці до проведення засідань педагогічної ради.

5.2. Доповідати та виступати на засіданнях педагогічної ради.

5.3. Обговорювати питання, винесені на засідання педагогічної ради.

5.4. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу та щодо інших питань порядку денного засідання.

5.5. Ухвалювати рішення педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

  1. Організація діяльності педагогічної ради

6.1. Педагогічна рада проводить засідання згідно з планом роботи закладу, але не рідше ніж чотири рази на рік.

6.2. Педагогічна рада за потреби проводить позачергові засідання.

6.3. Конкретну дату засідання педагогічної ради визначає директор та вихователь – методист ДНЗ.

6.4. Кожне рішення педагогічної ради ухвалюють шляхом відкритого голосування.

6.5. Рішення педагогічної ради чинні лише тоді, коли на засіданні присутні дві третини її складу.

6.6. На черговому засіданні педагогічної ради її членам повідомляють про результати виконання рішень, ухвалених на засіданні попередньої педагогічної ради.

  1. Документація педагогічної ради

7.1. Документацію педагогічної ради веде секретар, якого обирають члени педагогічної ради шляхом відкритого голосування.

7.2. Хід обговорення питань і рішень, ухвалених на засіданні педагогічної ради, фіксують у протоколі засідання педагогічної ради.

7.3. Протокол засідання педагогічної ради підписують голова та секретар педагогічної ради.

7.4. Протоколи засідання педагогічної ради записують до Книги протоколів засідання педагогічної ради закладу дошкільної освіти (далі — Книга протоколів), що належить до обов’язкової ділової документації закладу.

7.5. Книга протоколів має бути пронумерована, прошнурована та підписана керівником і скріплена печаткою закладу.

7.6. Книга протоколів зберігається у голови педагогічної ради, а після закінчення — в архіві закладу.

7.7. Термін зберігання Книги протоколів — 10 років.

7.8. У разі зміни керівника закладу Книгу протоколів передають по акту.

7.9. Директор закладу освіти за потреби видає накази про підготовку та проведення засідань педагогічної ради; про створення творчих (динамічних) груп з підготовки засідання педагогічної ради з визначеними термінами виконання рішень та особами, відповідальними за їх виконання.

7.10. Рішення педагогічної ради ДНЗ №31 «Білочка» вводять в дію наказом директора закладу.

СХВАЛЕНО
Протокол засідання педагогічної ради ДНЗ №31 «Білочка»
№ 1  від   31.08.2018   

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.