ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу ясел -садка №31 «Білочка»

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка»

 

Загальні положення

 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу ясел-садка  № 31 «Білочка»   розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту» та регламентує систему забезпечення  якості освітньої діяльності та якості дошкільної освіти  в ЗДО.
 • Педагогічна рада як колегіальний орган управління ЗДО  формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту»).
 • Положення поширюється на всіх працівників закладу, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, зокрема на працівників, які працюють за сумісництвом.
 • Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.
 • Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує  директор  ЗДО в межах його повноважень.
 • Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить директор

ЗДО  за згодою педагогічної ради.

 • Основними документами, які визначають критерії якості дошкільної освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини від 2 до 7 років «Дитина», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому  періоді розвитку дошкільника, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.
 • Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
  • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.
  • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового  компонента  дошкільної  освіти.
  • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.
  • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
  • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

 

Компоненти ВСЗЯО:

 • стратегія (політика);
 • організаційно-функціональна структура;
 • процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);
 • системи та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

 

Стратегія (політика)внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗДО №31 «Білочка»

Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі-Політика) визначає мету й завдання її провадження та принципи, на яких вона будується.

 Основна мета стратегії (політики) забезпечення якості освіти – гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до ЗДО.

Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;

працівники закладу дошкільної освіти;

органи, що здійснюють управління у сфері освіти;

громадськість.

Завдання Політики ВСЗЯО:

-створити освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

-забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

-актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивної освіти;

-отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток закладу дошкільної освіти;

-сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

-забезпечувати інформаційну відкритість діяльності дошкільного навчального закладу;

-запобігати проявам дискримінації, булінгу;

-знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впровадження їх у дію.

 

Принципи Політики ВСЗЯО:

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО базується на таких принципах:

 

Орієнтація на замовника (батьків або законних представників дітей), завоювання їхньої довіри. Розуміння поточних і майбутніх їхніх потреб сприятиме сталому успіху ЗДО.

Єдність призначеності та напрямків розвитку ЗДО і створення умов для задіяння усіх працівників до досягнення цілей ЗДО у сфері якості (інформування працівників про місію ЗДО, бачення, стратегію, політики та процеси; створення та підтримання спеціальних цінностей, справедливості та етичних моделей поведінки; формування культури довіри та чесності; заохочення до зобов’язання щодо якості в масштабі всього ЗДО тощо).

Взаємопов’язаність процесів діяльності ЗДО, які функціонують як цілісна система.

Зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків або законних представників дітей; підвищення здатності прогнозувати внутрішні та зовнішні ризики й можливості, а також реагувати на них.

Прийняття рішень на підставі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків та можливих непередбачених наслідків.

Керування стосунками зі всіма своїми зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на дієвість ЗДО.

 

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в ЗДО орієнтована на:

 • партнерство у розвитку, навчанні та вихованні дітей, а також професійній взаємодії;
 • недискримінацію, запобігання та протидію боулінгу (цькуванню);
 • прозорість та інформаційну відкритість діяльності ЗДО;
 • сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
 • забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

 

Організаційно-функціональна  структура внутрішньої системи

забезпечення якості освіти  закладу

 

Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО ЗДО   – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу,  педагогічна рада).

 

Адміністрація закладу дошкільної освіти:

 • формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО ЗДО   і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, директор  затверджує і контролює їх виконання;
 • готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО  закладу, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;
 • організовує проведення у ЗДО  контрольно-оцінних процедур;
 • забезпечує умови для підготовки педагогів, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;
 • організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробка (аналіз), зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;
 • формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);
 • ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

 

Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

 • розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти;
 • беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти;
 • формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні дошкільного закладу.

 

Педагогічна рада:

 • діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;
 • розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності ДНЗ;
 • ухвалює рішення щодо питань функціонування дошкільного закладу, оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій, підвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

 

Процедури внутрішньої системи оцінювання якості

освіти та освітньої діяльності

 • 1.Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів.

 

Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами:

 • «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»,
 • «Здобувачі освіти Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»,
 • «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»,
 • «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

З метою аналізу стану сформованості й функціонування внутрішньої системи у ЗДО проводиться щорічне комплексне самооцінювання освіти і управлінських процесів з урахуванням завдань, визначених планом роботи ЗДО на рік та літній період.

Для оцінювання рівня якості освітньої та управлінської діяльності слугують: критерії (підстави для оцінювання). Індикатори (показники, що відображають стан об’єктів спостереження, їх кісні або кількісні характеристики), методи збору відповідної інформації, яка підлягає аналізу та оцінюванню (додаток).

Відповідальним за проведення само оцінювання освітніх і управлінських процесів є керівник ЗДО. Для проведення самооцінювання керівник закладу:

 • видає наказ про проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів;
 • створює робочу групу, яка буде забезпечувати збір, вивчення, аналіз інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації;
 • розподіляє обов’язки між членами робочої групи4
 • призначає відповідального за узагальнення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів;
 • визначає терміни обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів.

До проведення аудиту можуть залучатися представники громадськості у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації:

 • опитування учасників освітнього процесу (анкетування, індивідуальне інтерв’ю, фокус-групове дослідження);
 • спостереження (за освітнім середовищем, організацією життєдіяльності, проведенням навчальних занять);
 • вивчення документації ЗДО.

Під час самооцінювання також враховуються результати:

 • внутрішніх моніторингів освітніх і управлінських процесів ЗДО;
 • зовнішніх моніторингів, проведених органами управління у сфері освіти, міжнародними установами, громадськими організаціями тощо.

 

          Внутрішні моніторинги проводяться для відстеження стану освітньої діяльності, якості надання освітніх послуг, ефективності управлінських процесів. Механізм підготовки та проведення моніторингу визначено Порядком проведення моніторингу якості освіти,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення моніторингу обов’язковими є розроблення його програми та оприлюднення його результатів на веб-сайті ЗДО.

Рівні оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗДО:

 • перший (високий) рівень;
 • другий (достатній) рівень;
 • третій (вимагає покращення) рівень;
 • четвертий (низький) рівень.

Інформація одержана в ході опитування, спостереження та вивчення документації, узагальнюється в аналітичній довідці. Аналітична довідка – письмовий обґрунтований висновок, що складається робочою комісією за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів ЗДО, внутрішньої системи забезпечення якості освіти. На основі висновку визначаються тенденції в організації освітніх і управлінських процесів ЗДО, досягнення та труднощі у формуванні внутрішньої системи. З метою об’єктивного самооцінювання узагальнена інформація зіставляється з описом вимог організації освітніх і управлінських процесів ЗДО та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що визначені ЗДО.

 

Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відмінностей;

 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації на власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, само плагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання- свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має право:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників ЗДО

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності ЗДО передбачає підвищення якості професійної підготовки фахівців відповідно до очікувань суспільства.

Вимоги до педагогічних працівників закладу встановлюється у відповідності до розділу VІІ Закону Украхїни «Про освіту».

Якість педагогічного складу регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення кваліфікації.

 

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО є:

 • стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
 • освітній рівень педагогічних працівників;
 • результати атестації;
 • систематичність підвищення кваліфікації;
 • наявність педагогічних звань, почесних нагород;
 • наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;
 • участь в експериментальній діяльності;
 • результати освітньої діяльності;
 • оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
 • показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-683 від 04.11.2019 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:
 • довгострокове підвищення кваліфікації – курси;
 • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, вебінари, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація. Атестація педагогічних працівників є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 

 Оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників ЗДО

 

Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

 • наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу ( програма розвитку і т.д.);
 • оптимальність та дієвість управлінських рішень;
 • керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
 • формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової);
 • підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;
 • наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.
 • впровадження політики академічної доброчесності.

 

Управлінська діяльність адміністрації ЗДО спрямована на вирішення низки концептуальних положень, а саме:

 • раціональний розподіл роботи між працівниками ЗДО з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
 • забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості вихованців та підготовку їх до навчання в школі;
 • визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідають особливостям роботи та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками;
 • правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в умовах ринкових відносин;
 • забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;
 • створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

 

Діяльність керівника ЗДО визначається такими чинниками:

 • рівнем його компетентності;
 • обраною концепцією власної діяльності;
 • рівнем розвитку і спрямованості організаційної культури закладу.

 

Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу:

 • негативного ставлення до корупції.
 • бажання проводити іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

 

Формування іміджу в закладі дошкільної освіти здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування керівника закладу освіти про свою роботу на загальних зборах колективу (конференціях).

 

 

 

    Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти

Для ефективного функціонування закладу, з метою автоматизації управлінської діяльності, підтримки єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації в ЗДО запроваджено  «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації:

в ЗДО в наявності: 2 комп’ютерів та 7 ноутбука з можливістю доступу до мережі Інтернет, принтер та  мультимедійне обладнання;

заклад підключений до високошвидкісної комп’ютерної мережі м.Харкова.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля в закладі дошкільної освіти функціонує електронна пошта dnz31@ukr.net    офіційний сайт закладу http://bilochka31.org.ua/hotlog_310ed161.txt

На офіційному сайті розміщено інформацію, якої вимагає стаття 30 Закону України «Про освіту»:

 • статут закладу освіти;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти ;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті, систематично поновлюється. Показники ефективності реалізації: відповідність вимогам Закону України «Про освіту» щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти.

 

 

Додаток 1

Критерії та індикатори

для самооцінювання освітніх і управлінських процесів  

Вимога організації освітніх і управлінських

процесів у закладі дошкільної освіти

Критерії оцінювання Індикатори оцінювання Методи збору інформації
1 2 3 4
І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»
1.1. Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці 1.1.1. Будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти є безпечними, доступними та комфортними 1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним 1.1.1.1. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.2.  У закладі дошкільної освіти забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі 1.1.1.2. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечуються розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей) 1.1.1.3. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

1.1.1.4. У закладі дошкільної освіти облаштовані та використовується ресурсна кімната для проведення відповідних занять зі здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами (у разі наявності) 1.1.1.4. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.1.5. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги 1.1.1.5. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних працівників)

Вивчення документації

1.1.2. Заклад дошкільної освіти забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу 1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам 1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним

обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу

1.1.2.2. Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)
1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування 1.1.4.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 1.1.4.3. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.4. Організація харчування у закладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.4. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна домедична допомога 1.1.5.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи 1.1.5.2. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму 1.1.5.3. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування 1.1.5.4. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах 1.1.5.5.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.6. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання 1.1.5.7. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь- яких форм насильства та дискримінації 1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу 1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому 1.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка 1.2.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним 1.2.1.3. Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору 1.3.1. У закладі дошкільної освіти створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами 1.3.1.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу 1.3.1.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

1.3.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, що визначені індивідуальною програмою розвитку (у разі потреби) 1.3.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.1.3. У закладі дошкільної освіти налагоджено роботу з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створено команди психолого-педагогічного супроводу, розроблено індивідуальні програми розвитку), відстежується результативність діяльності тощо 1.3.1.3.Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.3.2. Заклад дошкільної освіти взаємодіє із батьками здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття дошкільної освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами) 1.3.2.1. У закладі дошкільної освіти індивідуальні програми розвитку розробляються за участі батьків та створюються умови для залучення асистента дитини в освітній процес (за потребою) 1.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.2.2. У закладі дошкільної освіти асистент вихователя допомагає педагогам в організації освітнього процесу, співпрацює та залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів діяльності 1.3.2.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

1.3.2.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується співпраця з інклюзивно-ресурсним центром, навчально-реабілітаційним центром чи іншими закладами щодо супроводу та підтримки здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами 1.3.2.3. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію завдань програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій 1.3.3.1. Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних приміщеннях закладу дошкільної освіти, відповідає віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та сприяє формуванню у них різних видів компетенцій 1.3.3.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

1.3.3.2. Добір іграшок, посібників та обладнання для формування й облаштування предметно-просторового розвивального середовища у закладі дошкільної освіти відповідає встановленим вимогам 1.3.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2.1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується Базовий компонент дошкільної освіти 2.1.1.1. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за програмами, затвердженими в установленому порядку 2.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.2. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти) 2.1.1.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
2.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг стану і результатів освітньої діяльності 2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення 2.1.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі 2.2.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей 2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі 2.2.1.1.Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти відповідає віковій групі 2.2.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»
3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 3.1.1.1. Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою 3.1.1.1. Вивчення документації
3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти планують освітній процес, об’єктивно оцінюють його результативність 3.1.1.2. Вивчення документації
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями 3.1.2.1. Педагогічні працівники володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу 3.1.2.1. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.2.2. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології 3.1.2.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.2.3. Педагогічні працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки 3.1.2.3. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.3. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси 3.1.3.1. Педагогічні працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, вебсайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки 3.1.3.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.4. У закладі дошкільної освіти мовою освітнього процесу є державна мова 3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови 3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)
3.1.4.2. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою 3.1.4.2.Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації 3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності 3.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.2.2. Педагогічні працівники діляться досвідом роботи з колегами 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп, ініціюють та/або реалізують освітні проекти 3.2.2.1.Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3. Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним 3.3.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний зворотній зв’язок 3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці 3.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
3.3.3. У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва та інших форм професійної

співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво) 3.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3.4. У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу 3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові 3.3.4.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти 3.4.1. У закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет 3.4.1.1. Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги 3.4.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти 3.4.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.4.1.3. Інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу 3.4.1.3.Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

ІV. Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»
4.1. Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань 4.1.1. У закладі дошкільної освіти сформовано стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 4.1.1.1. Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування) 4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності 4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної освіти реалізує стратегію його розвитку та актуальні завдання, висвітлює всі напрямки діяльності 4.1.2.1. Вивчення документації
4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної освіти та батьки здобувачів дошкільної освіти залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти 4.1.2.2. Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)
4.1.3. У закладі дошкільної освіти сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти 4.1.3.1. У закладі дошкільноїосвіти здійснюється систематичний аналіз функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 4.1.3.1.Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 4.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища 4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів дошкільної освіти задоволені загальним психологічним кліматом у закладі дошкільної освіти і діями керівника щодо формування

відносин довіри та конструктивної співпраці між ним

4.2.1.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою

діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу дошкільної освіти/ інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах) 4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу 4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано кадровий склад

(наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.3.1.2. Педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства 4.3.1.2. Вивчення документації
4.3.2. Керівник закладу дошкільної освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності 4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 4.3.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників 4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності 4.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3.2. Педагогічні працівники вважають, що керівник закладу дошкільної освіти сприяє їхньому професійному розвитку 4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.4. Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою 4.4.1. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.2. Опитування (анкетування батьків)
4.4.2. Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 4.4.2.1. Керівник сприяє участі громадського самоврядування , пропозиції працівників закладу та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень 4.4.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти 4.4.3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу 4.4.3.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

4.4.4. У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально-технічна база 4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу 4.4.4.1.Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності 4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення 4.5.1.1. Вивчення документації
4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності 4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її 4.5.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції 4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції 4.5.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.