Психологічний тренінг «Розвиток творчих  здібностей вихователів»   

Мета: визначення рис творчої особис­тості та умов, що заважають виявленню творчості; розвиток креативних і комуні­кативних здібностей учасників заняття; сприяння розвитку творчої уяви, допит­ливості, сміливості та гнучкості мислення.

Ведучий. Я вас вітаю дорогі колеги на психологічному тренінгу тема якого «Розвиток творчих здібностей вихователів»

Привітання паперовими  долоньками. Вам було домашнє завдання, намалювати та вирізати свою долоньку. Зараз пропоную вам використовуючи долоньку привітатися з членами групи неординарно.

Прийняття правил роботи на за­нятті
Група озвучує та приймає правила ро­боти на тренінговому занятті. Правила закріплюються на демонстраційному стенді, який добре видно кожному з учасників:

 • діяти за принципом «тут і тепер»;
 • дотримуватися принципу добровільної активності;
 • позитивно ставитися до себе та до інших;
 • бути відкритим і відвертим під час спіл­кування;
 • говорити лише від свого імені;
 • дотримуватися принципу толерантності в роботі;
 • цінувати свій час і кожного;
 • дотримуватися принципу конфіденційності.

                     Вправаамопрезентація «Формула мого характеру»
Мета: допомогти познайомитися всім учас­никам між собою; створити умови для ефек­тивної співпраці.
Ведучий. Я пропоную кожному з вас представить свою формулу характеру. На підготовку вам дається 1хв. Дякую, ви всі дуже цікаві і  неординарні особистості.

 Ведучий. Професія вихователя належить до творчих видів діяльності, оскільки професійна діяльність будь – якого педагога спрямовується на виховання унікальної, неповторної особистості. Вихователь завжди повинен пам’ятати, що не буває двох однакових дітей , що кожниа дитина– це особистість, до якої потрібно найти свій творчий унікальний підхід. Недаремно Ш. О. Амонашвілі підкреслює: «Діти страждають від нестачі вчительської творчості».

  Творчість, яка допоможе дитині у майбутньому у досягненні мети, у неординарному вирішенню проблем у кольоровому забарвленні його життя, формується під впливом взірця дорослого, тому це зумовлює важливість розвитку творчих здібностей у особистості  вихователя.
Вправа «Мої очікування»
Мета: визначити сподівання та очікування всіх учасників щодо заняття.

Ведучий. Вправа, яка пропонується вашій увазі, називається «Мої очікування». Зараз я вам пропоную закінчити речення «На сьогоднішнє заняття я прийшла для того щоб…»

Вправа — асоціація «Творчість –це…

Ведучий. З чим у вас асоціюється  творчість. Назвіть перше що спадає вам на думку коли ви чуєте слово творчість.

Інформаційне повідомлення
Ведучий. Проблему творчості розглядали багато психологів-науковців і педагогів. Вони давали різні визначення цьому поняттю, на­зивали ознаки, за якими можна визначити творчі здібності. Кожен науковець прагнув розширити трактування понять «творчість» і «творча особистість». Проте немає тільки одного правильного визначення поняття «творчість».

У вузькому сенсі творчість — людська ді­яльність, яка породжує щось якісно нове, те, що має суспільно-історичну цінність. Не кожну людину можна назвати творчою особистістю, потрібно враховувати цінність і значущість но­вого результату, хоча масштаб його може бути різним.

У широкому сенсі творчість — це прак­тична або теоретична діяльність людини, під час якої з’являються нові результати: знання, рішення, способи діяльності, матеріальні цін­ності. Тобто творчі здібності так чи інакше при­таманні кожній нормальній людині.

 Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості).

Важлива умова творчості — сприйняття нових ідей, здатність знаходити й порушувати проблеми, незалежність поведінки та суджені водночас уміння поступатись і відмовлятися від своїх попередніх думок, критичність, сміливість, терпимість.
Істотною суб’єктивною умовою творчості зазвичай уважають завзятість, наполегливість, уміння забезпечити регулярність і ритмічність розумової праці. Результативність творчої думки залежить не лише від свідомості,а й від неусвідомлених ідей, імпульсивних здогадок, які виконують функцію поштовху щодо ціннісних асоціацій. Ці й інші чинники творчості породжують розмаїтість теоретичних уявлень про творчий процес.
Сучасний американський учений Д. Клозен вирізняє чотири основні детермінанти на шляху до творчої діяльності людини:
• її особисті ресурси, тобто розум, темперамент, сила тощо;
• “джерела підтримки та керівництва” (різні норми, інструкції, рекомендації), які надають їй можливості орієнтуватись у світі;
• можливості (чи перешкоди) для виконання особистих цілей залежно від соціальної приналежності, раси, віку, статі, а також ситуації у світі (війни, депресії, значні соціальні зміни та ін.);
• власні зусилля особистості, її діяльність. Природна творча активність людини виявляється в діяльності, зовнішня соціальна форма якої — праця, що охоплює й психічну, і фізіологічну сфери життя. 

Сучасна наука визнає, що будь-яка людина тією чи іншою мірою має здібності до творчої діяльності. Однак здібності можуть розвиватися або ні. Що повинна робити молода людина, щоб розвити в собі творчі здібності? Звичайно ж опановувати культуру, мову, знання, способи діяльності. Досвід попередніх поколінь, відбитий у культурі, містить у собі і досвід творчої діяльності. Але засвоїти його можна лише через власне прилучення до такої діяльності. Треба вчитися задавати запитання; вирішувати нестандартні, важкі завдання; обмірковувати різні варіанти рішення; зіставляти незбіжні точки зору; спілкуватися з мистецтвом; розвивати уяву, фантазію; не вірити будь-якому твердженню, а, сумніваючись, перевіряти його істинність; застосовувати в рішенні проблеми різні засоби; шукати їхню найкращу комбінацію і пам’ятати слова великого композитора П.І. Чайковського: «Натхнення — це така гостя, яка не любить відвідувати ледачих».
                           Вправа «Моє бачення творчого вихова­теля»
Мета: визначити якості, що характеризують креативного вихователя сучасного дошкіль­ного закладу.

Ведучий. Вправа називається «Моє бачення творчого вихователя». Ви повинні протягом 5 хвилин до кожної літери слова «творчість» дібрати якості, які, на вашу думку, характери­зують творчого вихователя дошкільного за­кладу.
Для ефективної роботи пропоную поділи­тися на групи. За видатними людьми.
(Після виконання творчого завдання один представник групи зачитує версію розшифровки слова «творчість».)
Т — толерантний, терплячий, трудолю­бивий…
В — винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий…
О — оригінальний, оптимістичний, органі­зований, органічний…
Р—рішучий, розкутий, реактивний, роман­тичний, різний…
Ч — чутливий, чесний, чуйний, чарівний…
І — ініціативний, ірраціональний, інтелекту­альний, інтелігентний…
С — самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний, сміливий…
Т — товариський, турботливий, тактовний…

Ь

                                             Вправа «Казковий вернісаж»

Мета: активізувати образну пам’ять і творчу уяву, розвивати швидкість та гнучкість думки, вміння міркувати нестереотипно.
Ведучий. Усі ми родом із дитинства. І за­вжди з любов’ю та ніжністю згадуємо казки, які чули вдома, в дитячому садку, в школі. Адже казка — не просто найпопулярніший фоль­клорний жанр, це чарівне джерело, що дає наснагу кожній творчій людині. Казка дарує радість і дорослим, і дітям. Тому зараз ми ви­конаємо вправу «Казковий вернісаж». Кожна група по черзі витягує зі скриньки конверт із описом знайомої всім казки. Необхідно про­читати вголос цей опис і відгадати, про кого або про що саме йдеться. Отже, розпочинаємо.
                                                    Вправа «Малюнком історія»
Мета: розвивати оригінальність і гнучкість мислення, стимулювати творчу уяву та фан­тазію.
Ведучий. Кажуть, що справжня жінка з ні­чого може зробити три речі: салат, капелюшок та конфлікт. Ми з вами — справжні жінки, І я переконана, що крім цих трьох речей можемо ще дещо створити. Зараз вашій увазі пропо­нується вправа «Малюнкова історія», яка ви­конуватиметься у групах.
Представники двох груп дклають із «таємничої скриньки» предметні картинки (пропонується до 10 картинок). Необхідно, керуючись отрима­ними зображеннями, придумати захопливу розповідь, на створення якої дається 5 хвилин.

Вправа «Креативне коло»

Мета: Розвиток оригінальності, гнучкості та швидкості мислення.

Ведучий. Ви напевне вже засиділися пропоную вам встати в кружок. Я буду вам кидати м’яч і називати предмет, ви повинні назвати три незвичних використання цього предмета. Ручка (робити дирки замість дирокола, чухати потилицю, ручка як указка)

 Рефлексія:

 • Легко вам було?
 • Які відчуття?
 • Чому було важко?
 • Що заважало?
 • Чого боялися?
 • Що нам заважає і що нам допомагає бути творчими?

Давайте виявимо з вами формулу при якій людина може творити.

Одній команді завдання: «Написати що сприяє розвитку творчоїсті», іншій«Написати що заважає розвитку творчоїсті»

Ви все правильно сказали. Психологи виокремлюють наступні показники , які сприяють розвитку творчості.

 1. Наявність емоційної, доброзичливої атмосфери у процесі виконання будь-яких творчих завдань.
 2. Наявність усвідомленого спонукання до творчості (бажання творити)
 3. Створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного клімату в колективі;
 4. Утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, свободи критики, творчих дискусій;
 5. Сабезпечення вільного часу з метою створення умов для самореалізації особистості вихователя на дозвіллі, підвищення його загальної культури;
 6. Своєчасна позитивна оцінка діяльності вихователя для розвитку в нього почуття задоволення;
 7. Особистісні якості
  • здатність до нестандартного рішення;
  • пошуково-проблемний стиль мислення;
  • уміння створювати проблемні, нестандартні навчальні і виховні ситуації;
  • оригінальність у всіх сферах своєї діяльності;
  • творча фантазія, розвинена уява;
  • специфічні особистісні якості (сміливість, готовність до ризику, винахідливість, цілеспрямованість, оптимізм, ентузіазм, настирливість,   упевненість, кмітливість, інтуїтивне відчуття нового та оригінального та ін).

Риси творчої особистості:

 • творчій особистості не властивий кон­формізм. Саме незалежність суджень дає змогу знаходити шляхи, якими через страх виглядати смішно не насмілюються йти інші люди;
 • хоча творча людина і відверта, корис­тується популярністю, але їй нелегко увійти в життя соціальної групи;
 • творча особистість лише тоді сприймає загальноприйняті цінності, коли вони збіга­ються з її власними;
 • вона не догматик, її уявлення про життя та суспільство, про сенс вчинків можуть бути неоднозначними;
 • допитлива, постійно прагне об’єднати дані з різних галузей;
 • полюбляє бавитися, в неї з’являється безліч чудернацьких ідей, має дитячу здатність дивуватися й захоплюватися;
 • полюбляє мріяти, може дивувати інших через те, що впроваджує в життя «безглузді» ідеї, інтегруючи ірраціональні аспекти своєї поведінки.

Умови, що заважають виявленню твор­чості:
Людям, які займаються творчістю, доводиться переборювати багато труднощів. Це різні бар’єри, що в більшому чи меншому ступені негативно впливають на творчий процес. 
В. О. Моляко вважає, що до внутрішніх бар’єрів можна віднести:

—  незібраність, лінощі;
— незацікавленість у роботі;
— хвороби;
— незадовільний психічний стан;
— погані звички;
— робота без режиму;
 — невміння організувати свій час;
 — негативні якості характеру та мислення. 

Дослідники називають також зовнішні бар’єри:

-незручне середовище (наприклад, приміщення);
-сторонні перешкоди (шум, спека, холод і т. ін.);

— поганий психологічний клімат у колективі;
-неадекватна (занижена) оцінка діяльності. 

— стереотипи мислення;

-страх помилитися, прагнення не оригі­нально розв’язати завдання, а отримати високу оцінку;
— надто велике бажання може гальмувати творчий процес—шрб імпровізувати, потрібне натхнення;

— однопланові знання не сприяють твор­чості, потрібні широкі інтереси в різних жит­тєвих сферах;
— страх бути в центрі уваги, небажання зда­ватися «білою вороною», екстравагантною. Скажіть будь ласка, де можна зустрітись з творчістю.   Народною творчістю являються приказки й прикмети.

                          Вправа «Продовж відомий вислів»

Мета: сприяти розвитку сміливості у ви­словлюваннях, дотепності, допитливості та гнучкості думки.
Ведучий. Прислів’я, приказки, народні прикмети — неоціненна скарбниця народної творчості й мудрості. Є дуже багато влучних висловів, які відображають різні аспекти на­шого життя. І зараз ми спробуємо долучитися до цієї скарбниці народної мудрості, вико­нуючи вправу «Продовж відомий вислів».По колу пус­кається «таємнича скринька» із записаними незавершеними висловами. Кожен учасник по черзі дістає записку з висловом і намага­ється оригінально його завершити. Після цього ведучий озвучує попередній варіант вислову.
Приказки…

Кінець усьому ділу… вінець.

Ось і казочці кінець, а хто слухав…. Молодець

Ось і підійшов кінця наш тренінг.

Я пропоную вам продовжити речення:

— Мені було легко…

— Мені було важко…

Вправа «Побажання»

Передайте свою долоньку сусіду( по черзі всі напишуть один одному побажання і передадуть долоньки по кругу).

Пам’ятайте, що вас люблять і цінять. Коли буде поганий настрій прочитайте побажання ваших друзів і не забувайте творити, щоб ваше життя було цікавим і неординарним.  Успіхів вам і наснаги.

А зараз помашіть своєю долонькою. До побачення!

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.