Старший дошкільник

 

Фізичний розвиток:

 • у своїх діях керується всіма органами чуттів;
 • вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності; бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях;
 • дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни; орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби;
 • дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів;
 • знає про існування небезпечних об’єктів і предметів, розуміє правила безпечної поведінки, дотримується їх у реальному житті;
 • диференціює особливості дівчинки і хлопчика, дотримується правил статево рольової поведінки; знає, що! стать не змінюється з віком, має уявлення про призначення чоловіків і жінок;
 • належним чином застосовує різні технології у фізичній та предметно-практичній діяльності, володіє конструктивними вміннями й навичками.

Емоційний розвиток:

 • переважають оптимістичне самопочуття, гарний настрій орієнтується в основних емоціях, називає кожну словами; розуміє свій емоційний стан та стан людей, що навколо;
 • адекватно реагує на різні життєві події, ситуації;
 • усвідомлює, може пояснити словами, що спричинює ту чи іншу емоцію;
 • знає, якою мімікою передається кожна з основних емоцій;
 • вміє стримувати негативні емоції, регулювати свої почуття;
 • знає, як позитивні і негативні переживання впливають на стан і настрій людей;
 • сприйнятлива до переживань інших, емпатійна; вносить корективи у власну поведінку відповідно до на строю оточення, намагається бути емоційно суголосною іншим.

Соціальний розвиток:

 • швидко звикає до нових умов життя; добре орієнтується в новому середовищі, пристосовується до його вимог, конструктивно впливає на інших;
 • довіряє знайомим дорослим, вільно з ними спілкується, розраховує на них;
 • у разі потреби звертається до дорослого по допомогу;
 • налагоджує дружні стосунки з приємними однолітками;
 • намагається визначити свій статус у колі значущих ровесників, заявляє про свої можливості, демонструє вміння;
 • узгоджує свої дії з партнерами по спільній діяльності, вміє домовлятися, укладати угоди, виходити з конфлікту з найменшими затратами зусиль; поводиться миролюбно;
 • поводиться відповідально, може обґрунтувати свої рішення та вчинки;
 • знає межі соціально схвалюваної, прийнятної та неприйнятної поведінки;
 • виважено ставиться до контактів з незнайомими людьми та їхніх пропозицій, утримується від спілкування з “чужими” без дозволу рідних та близьких.

Моральний розвиток:

 • знає головні правила моральної поведінки, намагається дотримуватись їх у своїй діяльності;
 • диференціює поняття “добро” і “зло”, може дати оцінки відповідним вчинкам (своїм та інших людей);
 • толерантна щодо інакшості, визнає та поважає схожі та відмінні риси людей;
 • поводиться чесно і правдиво щодо інших;
 • ініціює допомогу та підтримку всім, хто цього потребує; намагається захистити менших, слабших за себе;
 • поводиться безкорисливо, не розраховує на схвалення морального вчинку авторитетними людьми;
 • виявляє турботу про інших, прагне бути їм корисною; І намагається втішити, заспокоїти;
 • вчиняє справедливо, совісно не лише в присутності дорослих, а й за відсутності контролю з їхнього боку;
 • схильна до само покладання відповідальності за когось/щось;
 • намагається утриматися від ревнощів, мстивості, жадібності, заздрощів, зловтіхи, прагнення домінувати над кимось.

Розвиток довільної поведінки:

 • орієнтується на правилодоцільну поведінку, впорядковує простір навколо себе;
 • формулює мету своєї діяльності, передбачає майбутній результат, планує свої дії;
 • доводить розпочате до кінця, виконує дану іншим обіцянку;
 • мобілізується на долання труднощів, звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;
 • контролює проміжні результати своєї діяльності, вносить у них корективи, виправляє помилки, без спонукань ззовні може, якщо треба, переробити зроблене, поліпшити свій результат;
 • протягом певного часу може організувати себе та однолітків;
 • утримується від небажаних висловлювань та вчинків;
 • характеризується вольовими рисами характеру — самостійністю, наполегливістю, цілеспрямованістю, ви­тримкою, сміливістю.

Розвиток пізнавальної активності та основ логіки:

 • цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе; виявляє допитливість;
 • ставить дорослим багато запитань; на деякі з них намагається знайти відповіді самостійно; прагне дістати відповідь на кожне запитання;
 • уміло використовує набуті знання для отримання нових;
 • знаходить нове у знайомому та знайоме в новому;
 • порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження;
 • знаходить кілька варіантів розв’язання проблеми;
 • диференціює реальне та фантастичне;
 • розмірковує над глобальними проблемами — сенсом життя людини, народженням, смертю, причинами війн, природними катаклізмами тощо;
 • збирає інформацію через спостереження, практичні спроби і помилки;
 • пов’язує свої знання з реальними життєвими ситуаціями, апробує їх.

Розвиток математичних умінь:

 • знає основні числа, здійснює розрахунки, розв’язує нескладні арифметичні задачі;
 • здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі;
 • класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та кількістю;
 • вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;
 • виявляє інтерес до математичної діяльності;
 • знає співвідношення між одиницями часу, вміє визначати час за годинником;
 • прагне самостійно знаходити розв’язання математичних задач.

Креативний розвиток:

 • через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності;
 • генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різноманітні гіпотези; намагається відійти від запропонованого шаблона;
 • вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю; 
 • конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не губиться в разі дефіциту інформації, знаходить оригі­нальні способи розв’язання проблеми;
 • характеризується творчою продуктивністю, схильністю реалізувати задумане;
 • підходить до проблеми з різних точок зору, легко переключається з одного класу об’єктів на інший; швидко вдається до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв’язків; користується різними доказами;
 • виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до сумнівів; вміє дивуватися;
 • здатність бачити істотне, відокремлювати головне від другорядного, сприймати все комплексно;
 • здатна прогнозувати, випереджати, передбачати;
 • вирізняється метафоричністю, багатством уяви, вмінням бачити складне у простому, у складному — просте.

Мовленнєвий розвиток:

 • характеризується правильною звуковимовою;
 • розуміє значення мовлення для людини;
 • використовує мову в різних цілях;
 • ефективно спілкується рідною мовою; дістає задоволення від читання (дорослим та власного);
 • знає абетку рідної мови;
 • усвідомлює, що надрукований та написаний тексти використовують з різною метою;
 • розрізняє рідну й чужу мови; виявляє до останньої інтерес;
 • рука готова до письма;
 • має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;
 • розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення.

Художньо-естетичний розвиток:

 • використовує мистецтво для вираження своїх знань, думок, почуттів, ставлень;
 • розуміє та схвально ставиться до різних видів мистецтва;
 • володіє художніми навичками та певними техніками;
 • має елементарні особисті естетичні критерії;
 • сформовані зачатки художнього смаку: має свої літературні, музичні, образотворчі уподобання;
 • розуміє, що мистецтво відображає культуру народу; ,
 • обізнаний з рідною культурою, шанує традиції своєї родини та країни, виявляє інтерес до культури інших народів України та світу;
 • охоче слухає музику, співає, музикує, танцює, декламує, малює, конструює тощо;
 • розрізняє “красиве” і “потворне”, емоційно відгукується на нього, передає враження кольором, лінією, композицією тощо.

Екологічний розвиток:

 • емоційно реагує на красу природи, усвідомлює важливість бережливого ставлення до неї, позитивні та негативні впливи людини на природу;
 • має уявлення про відмінності природи різних регіонів України та світу;
 • знає ознаки й характерні властивості компонентів природи (піску, води, грунту, снігу, каміння);
 • розрізняє контрастні   стани   погоди,   розуміє   причинно-наслідкові   зв’язки   між   станом   погоди   й поведінкою людей;
 • визначає і називає характерні ознаки рослин, знає, як їх доглядати, дотримується правил безпечного спілкування з рослинами;
 • знає свійських і диких тварин, їхні характерні ознаки, дії, місце проживання; має досвід догляду за свійськими тваринами, дотримується правил безпечного поводження з ними;
 • усвідомлює, що сміття забруднює природне довкілля; володіє навичками дбайливого ставлення до нього;
 • розуміє відповідальність людей та власну за стан природного довкілля.

Розвиток позитивного ставлення до себе:

 • виявляє інтерес до свого тіла, зовнішності, внутрішнього життя, досягнень, якостей;
 • орієнтується в своїх чеснотах і вадах; може назвати їх словами;
 • прагне заявити про себе, демонструє свої здібності та вміння, домагається їх визнання значущими іншими;
 • володіє досвідом самореалізації в різних сферах життєдіяльності;
 • сформований позитивний образ “Я”, реалістична самооцінка;
 • відстоює власну гідність, не погоджується з несправедливими оцінками, чинить опір приниженню та обмеженню прав; ,
 • сформовані зачатки рефлексії: усвідомлює, як її особливості сприймають значущі люди, намагається буду­вати свою поведінку з урахуванням їхніх реакцій;
 • упевнена в своїх можливостях, довіряє собі;
 • протягом певного часу охоче себе займає, грає на самоті;
 • знає, цінує та підтримує свої індивідуальні особливості, несхожість на інших.

Розвиток ігрових умінь:

 • виявляє інтерес до сюжетно-рольової гри, радіє можливості грати;
 • зацікавлено ставиться до ігрового сюжету, його наближеності до реального життя; може вносити новизну, доцільні зміни;
 • уміє виконувати головні й другорядні ролі, командувати й підкорятися; передає основні особливості кожної ролі, добре її типізує та індивідуалізує;
 • узгоджує виконання ролі з іншими учасниками гри;
 • приймає ігрові правила, дотримується їх;
 • уміло використовує в грі іграшки, атрибути, матеріали; проявляє винахідливість і дотепність;
 • радіє спілкуванню з товаришами, охоче з ними грає.

Розвиток загально-навчальних умінь:

 • сформовані організаційні вміння та навички;
 • володіє раціональними способами організації учбової діяльності;
 • розвинуті загально-пізнавальні вміння:  спостерігати, розмірковувати,  запам’ятовувати,  відтворювати матеріал, вносити в нього елементи новизни;
 • володіє загально-мовленнєвими вміннями та навичками, культурою слухання й мовлення;
 • наявні контрольно-оцінні вміння, володіє способами перевірки та самоперевірки, оцінювання якісно-кіль­кісних характеристик результату та вкладених в їх досягнення особистих зусиль.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.