Статут закладу

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 31 “Білочка” (далі – дошкільний навчальний заклад) створений на підставі рішення виконкому Первомайської міської ради від 30.09.1980 № 729
1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

55200 Миколаївська область
м. Первомайськ
вул. Нова, 17 телефон: 4 -34 – 95
1.3. Засновник дошкільного закладу – Первомайська міська рада. Засновник через управління освіти Первомайської міської ради здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення) затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
12 березня 2003 року №305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, може мати рахунки в органах Державного казначейства.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виконання вимог базового компонента дошкільної освіти.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавство Положенням
та даним статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”; забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу; здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії з сім’єю; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.
-А-
1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
П. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1. Заклад розрахований на 128 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками: одновікові та різновікові та відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.
2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку та можуть функціонувати групи соціально-педагогічного патронату.
2.4. Дошкільний заклад має групи з: денним режимом перебування дітей та чергову – з перебуванням дітей у вечірні години. Також можуть бути сформовані групи вихідного дня та з короткотривалим режимом перебування дітей.
2.5. Наповнюваність груп у дошкільному закладі становить для:
• дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
• для дітей віком від трьох до шести (семи ) років – до 20 осіб;
• різновікові групи – до 15 осіб;
• з короткотривалим перебуванням дітей – до 10 осіб;
• соціально-педагогічного патронату – до 15 осіб;
• в оздоровчий період – до 15 осіб.
2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяві батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документа для встановлення батьківської плати.
2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі даного типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного закладу.
2.10. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультаційної допомоги сім’ї.
2.11. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі за короткотривалим режимом чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у закладі.
ІП. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин; чергова група-1,5 годин.
Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 17.30.
3.3 .Щоденний графік груп дошкільного закладу:
• з 7.00 до 17.30
• чергова група з 17.30 до 19.00
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – зі червня по 31 серпня.
4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освітою Первомайської міської ради.
План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою м.Первомайська та Первомайського району.
4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмою “Зернятко11, Базовою програмою ” Я у Світі” затверджених Міністерством освіти і науки України, Базовим компонентом дошкільної освіти (державний стандарт)та навчально-методичними посібниками відповідно до “Типового переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ”, затвердженого МОН України від 1 L09.2002 р. № 509
4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий та гуманітарно- природничий.
4.7. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.
V. ОРГАШЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування визначається управлінням освіта міської ради на основі тендерних угод з торгівельними організаціями, що несуть відповідальність за якість продуктів харчування.
52. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування дітей.
53. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.
VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу та дитячою поліклінікою управління охорони здоров’я міської ради, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
Медичні огляди проводяться вузькими спеціалістами управління охорони здоров’я згідно графіків, затверджених головним лікарем дитячої поліклініки, та погоджених з управлінням освіти міської ради.
62. До основних обов’язків медичних працівників дошкільного навчального закладу належать: моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово- психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги; організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних, та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності; здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

63. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
6.4. Контроль за медичним обслуговуванням здійснюється керівником закладу, управлінням охорони здоров’я та управлінням освіти міської ради.
VIL УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.
7.1 Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчального закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грошова премія, цінні подарунки, подяки, грамоти, нагрудні здики, педагогічні звання.
73. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності, здоровий спосіб життя.
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
• брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу, зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
• захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
• своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;
• своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
• слідкувати за станом здоров’я дитини;
• інші права, що не суперечать законодавству України.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.