Звіт завідувача дошкільного навчального закладу ясел-садка №31 «Білочка» Галущак Л.М. (2015 – 2016 н.р.)

В 2015 – 2016 навчальному році здійснювала свою діяльність на посаді завідувача ДНЗ №31 «Білочка» відповідно до власного статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Колективного договору, Посадової інструкції, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу.
Головні завдання, які я як керівник ставила перед собою та колективом закладу це:
• забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти;
• створення умов для фізичного, психічного, розумового і духовного розвитку дошкільників;
• забезпечення соціальної адаптації;
• формування творчої особистості дитини, реалізація яких здійснювалась через річні завдання:

  • Формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку засобами педагогічного проектування;
  •  Розвиток творчих здібностей дошкільників через образотворчу діяльність;
  • Удосконалення мовленнєвої компетентності дошкільників засобами ігрових технологій.                                                

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, під час відкритих переглядів, тижнів педагогічної майстерності, педагогічних читань, вивчались під час різних видів контролю.Контрольно-аналітичну діяльність здійснювала відповідно до річного плану та плану – графіку внутрішнього контролю ДНЗ на 2015/16 н.р: Виконання річного плану складає – 98 %. Так, за 2015 – 2016 н .р. мною організовано та проведено спільно з вихователем методистом 3 тематичних, одну фронтальну перевірки, результати яких були заслухані на засіданнях педагогічних рад. Проведено 4 засідання педрад (три тематичні , одне установче), на яких розглянуто 12 питань, прийняті управлінські рішення. Особисто керувала роботою з підготовки та проведення педагогічної ради.
Всього мною видано наказів – 153 , з основної діяльності – 96 ( з них аналітичних – 11), з кадрових питань – 57
Належну увагу приділяла питанням контролю за виконанням управлінських рішень, вела Журнал контролю за виконанням наказів Міськуо, ДНЗ, рішень педрад, виробничих нарад, включала питання контролю виконання рішень в особисте тижневе планування, що дало позитивні результати – жодне з прийнятих управлінських рішень не залишилось без уваги.
Упродовж навчального року здійснювала контроль за навчально – виховним процесом та адміністративно – господарською діяльністю.
Так, мною відвідано 65 занять, 42 режимних моменти, вивчено питання адміністративно- господарської роботи – 75 разів.
Записи за результатами відвіданих занять та режимних моментів фіксувались мною у картках контролю («Картки педагогічного аналізу й контролю освітнього процесу в ДНЗ» С.М.Ванжа, Т.В.Власова)
2. Діяльність методичної служби ДНЗ направляла на оптимізацію методичної роботи №5 шляхом упровадження iнновацiйних педагогiчних технологiй у навчальний процес, підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, удосконалення навчально – виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти вихованців ДНЗ.
Ініціювала проведення тижнів педагогічної майстерності, взаємовідвідування, колективні перегляди.
3. Організацію навчально – виховного процесу здійснювала відповідно до нормативних і інструктивних документів з питань дошкільної освіти, вимог програм «Українське дошкілля », «Впевнений старт», БКДО. Активно сприяла впровадженню педагогами в освітньо – виховний процес інновацій. Із 12 педагогів всі (100%) використовують інновації, такі як інтегроване навчання, технології М. Монтессорі, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Шульги, К. Орфа, М.Єфіменка тощо. Як наслідок, поліпшився рівень засвоєння знань, умінь та навичок дітей.
Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей, яке здійснювалось тричі на рік, виявило, що діти всіх вікових груп засвоїли програмові завдання:
з високим рівнем розвитку – 31% дітей;
– з достатнім рівнем розвитку – 32% дітей;
– з середнім рівнем розвитку – 30% дітей;
– з низьким – 7 % дітей.
Порівняльний аналіз засвідчив, що рівень знань, в порівнянні з початком року, зріс в середньому на 27 %.Найвищі показники з логіко – математичного розвитку та ознайомлення з природою, найнижчі показники з грамоти та зображувальної діяльності.
Розділ Рівні розвитку (%) Покращення показників високого та достатнього рівнів (%)
в д с н
Мовленнєвий розвиток 33 25 35 7 26
Навчання елементів грамоти 12 32 44 12 20
Логіко-математичний 35 35 24 6 29
Ознайомлення з природою 36 32 28 4 31
Ознайомлення з навколишнім 35 35 25 5 28
Зображувальна діяльність 30 30 32 8 26
Музична діяльність 30 30 30 10 24
Художня література 35 35 25 5 29
Узагальнені результати 31 32 30 7 27
Для реалізації природних нахилів, здібностей та інтересів дітей протягом 2015– 2016 навчального року в закладі працювали гуртки та студії:
«Веселі струмочки» (вокально-інструментальний) – музичний керівник Кондратьєва Я.О.
«Вправні пальчики» (оригамі) – ІІ молодша група «А», керівник Нестеренко Л.О.
«Малятко-здоров’ятко» (фізкультурно-оздоровча діяльність) – старша група, керівник Рибалка А.С.,
«Школа шляхетності» ( моральне виховання за літературними творами В.О.Сухомлинського) – середня група «Б» керівник Петуніна Л.М.
«Природолюб» ( екологічне виховання) – середня група «А», керівник Хмарська І.П.

– Однак, залишається проблемою впровадження додаткових освітніх послуг.
Причини:
– після відкриття 7-ї групи немає вільного приміщення для надання додаткових послуг;
– погіршення фінансової ситуації родин вихованців.
Протягом року здійснювала поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо – та відеоматеріалів та періодичними виданнями (на суму 5222 грн.).
Організовувала роботу педагогічного колективу щодо створення позитивного іміджу нашого дошкільного закладу через роботу сайту. Особисто контролювала роботу сайту ДНЗ, здійснювала підбір та редагування матеріалів, новин, стимулювала ініціативу педпрацівників щодо розміщення власних розробок на Методичному порталі. Цікаві новини, консультації, фотогалерея, – все це сприяло відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей в закладі.

Протягом 2015/2016 н. р. здійснювала особистісний супровід та приймав участь у таких заходах:
– флеш-моб «Приєднайся до Дня довкілля – посади яблуню – дитинства оберіг»
– Конкурс з ОП
– конкурс веб-сайтів
– була членом комісії по тематичному вивченню стану виконання вимог БКДО, чинних програм щодо фізичного розвитку дошкільників, формування в них здоров’язбережувальної компетентності в ДНЗ № 13, 16, 32, яке слухалося 28.04.2016 на колегії управління освіти.
– Організація та проведення майстер-класу вихователя-методиста Петуніної Л.М. тощо.
Тримаю під постійним особистим контролем питання забезпечення навчального закладу квалiфiкованими педагогiчними кадрами. В серпні-вересні 2015 провела тарифікацію педпрацівників. Заклад укомплектовано педагогічними кадрами на 100%.
Освітній процес забезпечують 14 педагогів., із них
8 (57,1%) мають вищу педагогічну освіту;
7 (50 %) від загальної кількості педпрацівників мають фахову вищу педагогічну освіту,
1 (7,1%) – не фахову вищу педагогічну освіту.
5 (35,7) – неповну вищу педагогічну освіту

Освітній рівень педагогів:
Освітні рівні Кількість педагогів
Вища фахова 7 50 %
Вища педагогічна ( не фахова) 1 7,1
Навчаються у ВНЗ – –
Неповна вища 5 35,7

Протягом навчального року особливу увагу приділяла молодим вихователям (Чернієнко С.М., Кравченко І.Г, Рибалці А.С., Кондратьєвій Я.О.) та педагогам-не фахівцям (Розумяк І.С.), надавала методичну допомогу з питань організації навчально-виховного процесу, контролювала їхню самоосвітню діяльність, взаємовідвідування, участь у методичних об’єднаннях міста, організацію наставництва, як наслідок, удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів, підвищився рівень проведення занять та режимних моментів, рівень відповідальності та відношення до своїх посадових обов’язків, що підтверджує , що обрані форми роботи з молодими спеціалістами є ефективними.
Особисто брала активну участь у роботі атестаційної комісії І рівня при ДНЗ ЦРД № 21, дотримувалась термінів проведення атестації, спрямувала діяльність членів комісії на виявлення досягнень педагогів. Вивчила діяльність 6 педагогів, які претендували на підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії», присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії», присвоєння категорії «спеціаліст» та підтвердження тарифного розряду. Підготувала 7 характеристик та атестаційних листів.
Слід відмітити тенденції росту якісного складу педагогічного колективу. У порівнянні з 2014/2015 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу поліпшився на 7 %. Так, у 2015/2016 н. р. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» практичному психологу Кутузовій В.В, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» вихователям Нестеренко Л.О., Чернієнко С.М..

Кваліфікаційний рівень:

Кваліфікаційний рівень %
Спеціаліст вищої категорії – –
Спеціаліст І категорії І 7,1 %
Спеціаліст ІІ категорії 2 14,3 %
Спеціаліст 4 28,6 %
«вихователь-методист» 2 14,3%

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти наказом УО ПМР від 26.06.2012 № 238 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» за ДНЗ визначена та закріплена територія обслуговування населення. У червні наказом по ДНЗ були створені робочі групи , які на 20.08.2015 року провели обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку.
Загальна кількість дітей від від народження до шести років станом на 01.09.2015 р. становила 261 дитина. Із них виховується в дошкільних навчальних закладах 161 дитина (78,4%) віком від 2-х до 6-ти років, в ДНЗ №31 -152 дитини, 27 дошкільнят в інших навчальних закладах, 100 дітей (38,3%) не відвідували ДНЗ (з них 67 дітей (25,7%) віком від народження до 2-х років), більшість з яких пройшли електронну реєстрацію , вказавши бажаний рік зарахування в ДНЗ 2017 – 2019 р. р.
Особливу увагу приділяла роботі щодо охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку яких у мікрорайоні налічувалось — 36: з них відвідують дошкільні заклади 35 дітей (97,2% ) ; 31/ 86% – в ДНЗ №31; 4/ 11 % – інші заклади, 1/2,7% – соціально-педагогічний патронат .

Протягом навчального року здійснювала електронну реєстрацію дітей ДНЗ, проводила зарахування та відрахування вихованців. В 2015/2016 н. році всі діти, які бажали відвідувати дитячий садок, були зараховані в ДНЗ.

В 2015 – 2016 н. р. здійснила комплектацію груп ДНЗ відповідно до спискового складу дітей, який налічував 175 осіб від 2 до 6 років при проектній потужності 128 (перевантаження 47 дітей), наказом по ДНЗ була затверджена мережа груп :
всього 7 вікових груп:
І молодша – 2
ІІ молодша – 2
середня – 2
старша група – 1

Мережа груп
І молодша А І молодша Б ІІ молодша А ІІ молодша Б середня А середня Б Старша
Б
22 22 23 25 27 26 30

Середня наповнюваність груп складала 25 дітей.

Проте, слід відмітити низькі показники відвідування дітьми закладу, в середньому за навчальний рік цей показник складає 63,8 %. Якщо восени- та навесні діти відвідували в середньому 68,7%, то взимку цей показник становить – 57,4 %. Це частково пояснюється не дотриманням температурного режиму в закладі, попри те, що мною було організовано та проведено низку заходів по підготовці теплової мережі закладу до опалювального періоду (повна заміна трубопроводу тепломережі, промивання, встановлення додаткових батарей). Питання забезпечення температурного режиму тримала на особистому контролі. Персонально здійснювала щоденний контроль за відвідуванням дітей в ДНЗ .
Питання організації харчування вихованців тримаю на особливому контролі. Постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводжу індивідуальні бесіди, видаю накази та виношу розгляд питання про харчування на наради при завідувачі, виробничі наради, батьківські збори.
Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне зважування порцій та залишків продуктів. Контролювала чергування вихователів під час закладки продуктів в котел, що дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.
Наказом по ДНЗ створена комісія з громадського контролю за організацією харчування у ДНЗ №31, розроблене та затверджене Положення про комісію з громадського контролю за організацією харчування. Роботу комісії планую продовжити в наступному навчальному році, забезпечивши її дієвість, результативність.
Щоденно тримаю на контролі вартість меню – вимоги, так, за вересень – січень, 2015/2016 н. року вартість меню вимоги становила – 15 , 56 (при нормі 15 грн.), лютий-травень, 2016 – 18,51 (норма18\19 грн.)
Виконання натуральних норм харчування по основних продуктах за 2015/216 н. рік подано у таблиці :
№ з/п
Найменування продукту 2014/2015 2015/2016 різниця
1. М’ясо та м’ясопродукти 75.6 66,4 – 9,2 %
2. Риба с/м 81 67,3 – 13,7 %
3. яйця 62 65,3 + 3,3 %
4. молоко 62 47,8  14,2 %
5. сметана 60 45,7 – 14.3 %
6. Сир кисломолочний 45.7 42 – 3,7 %
7. сир твердий 70.5 54,5 – 16 %
8. Масло вершкове 86 57,8 – 28,2 %
9. цукор 85 75,6  9,4%
Всього 70 % 58 % – 12 %

З поданої таблиці видно, що в порівнянні з 2014/2015 н. роком значно погіршилося виконання норм по всіх продуктах харчування, крім яєць (ріст + 3%) ,
По основних продуктах харчування виконання норм за 2015/2016 н. рік становить 58 % , що на 12 % менше ніж у 2014/2015 н. році.
Недовиконання натуральних норм пояснюється різким підвищенням цін на продукти харчування.
На постійному особистому контролі тримаю оплату за харчування. На жаль, останнім часом ми маємо випадки заборгованості по батьківській оплаті , це пов’язано в основному з тим, що малозабезпечим сім’ям відділ соціального забезпечення затримує довідки про те, що їм призначена допомога, яка є підставою для повного або 50% звільнення від оплати за харчування. В той час, як сума боргу незначна, ми маємо постійну переплату батьків в межах 55-56 грн. на кожну дитину.

Постійно тримала на контролі питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання, безпечного і комфортного розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі.
Систематично здійснювала технічний контроль за станом території та приміщенням дошкільного закладу, забезпечувала проведення оперативного трьохступеневого адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці згідно з вимогами Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль . Проводила міроприємства щодо усунення виявлених недоліків.
В 2014/ 2015 навчальному році в закладі було зареєстровано чотири випадки травмування дітей під час навчально-виховного процесу, тому одним з річних завдань 2015\2016 н. р. було заплановано «Формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку». З метою ефективного вирішення завдань формування основ безпечної поведінки у дошкільників було заплановано та проведено низку методичних заходів:
 проблемний семінар «Формування у дошкільників життєвої позиції щодо власної безпеки життєдіяльності»;
 Виставка – презентація освітніх проектів « Формування у дошкільників життєвої позиції щодо власної безпеки»;
 практикум: «Навчаємо вихователів формувати у дошкільників здоров’язбережувальну компетентність»;
 круглий стіл: «Безпечний рух»,
що сприяло підвищенню рівня теоретичної підготовки вихователів з питань формування у дітей основ безпечної поведінки та урізноманітненню форм та методів роботи з дошкільниками. В результаті проведеної роботи в 2015/2016 н. році випадків дитячого травматизму не зареєстровано.
Відмічена тенденція щодо поліпшення роботи закладу з питань забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти: згідно річного плану роботи було проведено спільні методичні заходи (взаємовідвідування занять та уроків педагогами ДНЗ та ЗОШ №16, екскурсії до школи, спільні свята та розваги тощо).
Вихователі та батьки старших груп прийняли участь у Дні відкритих дверей ЗОШ №16.
Тісно співпрацювала з адміністрацією школи з питань формування перших класів.
Слід відмітити , що більш ефективно взаємозв’язок зі школою прослідковується в вересні-жовтні, знову активізується навесні, тому ставлю перед собою завдання забезпечити системність та планомірність у забезпеченні наступності дошкільної та початкової освіти.
Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року була одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Я, як керівник, орієнтувала педагогів на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяли урахувати актуальні потреби батьків, сприяли формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у навчально-виховному процесі. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:
• Батьківські збори, тренінги;
• Індивідуальні консультації різних спеціалістів;
• Участь у святах, відкриті занятт;
• Однією із ефективних форм роботи стали Дні відкритих дверей.
На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення» я щовівторка здійснюю прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо;
веду журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.
За 2015-2016 навчальний рік письмових звернень, скарг на діяльність закладу не надходило.

Протягом 2015/2016 навчального року проводила заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, вікових груп, залучаючи педагогів ДНЗ, батьківську громаду.
Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до законодавства України) з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприбудкування матеріальних цінностей.
Проте, залишається невирішеною проблема з організацією роботи Благодійного фонду .
В закладі було здійснено наступні заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази:
• Установлено 3 металопластикових вікна – 8109;
• Установлено 7 міжкімнатних дверей (4 одинарних, 3- подвійні – всього 10 дверних полотен) – 11 129;
• Замінено 1 вхідні двері (кошти бюджету) – 8169

• Замінено одні вхідні двері (запасного пожежного виходу)
І молодша А – 3500
• Придбано стільці дитячі І молодша група «Б» 24 шт. – 3120
• Меблі (куток СХД середня група «Б») – 2800

• Придбано фотоапарат – 3490;
• Проведено ремонт опалювальної системи на суму 13777,8
– в музичному залі, кабінетах, коридорах
( помивання батарей, заміна труб на поліпропіленові, установка дод-вих на батарей, придбання матеріалів, виконання робіт)
• Капітальний ремонт коридорів ДНЗ (шпаклювання, фарбування стелі, стін з частковою установкою гіпсокартона) триває.
• Закуплено будматеріали (шпаклівка, клей Ceresit СМ-11, фарба, ґрунтовка, 9 л гіпсокартону на суму – 11727,48
• Проведено косметичні ремонти 7 вікових груп
• Заміна каналізаційних туб, ремонт сантехніки – 1405,62
• Проведено ремонти :
• Харчоблоку (фарбування стелі, стін, обладнання)
• Кабінету медсестри (заміна шпалер, розеток, вимикачів)
• Фарбування обладнання на 7 ігрових майданчиках
• Заміна лінолеума в І роздягальній кімнаті І молодшої групи «А»

Проблеми, завдання:

1. Забезпечення високої якості та результативності методичної роботи в ДНЗ.
2. Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів.
3. Участь педагогів у професійних конкурсах різних рівнів;
4. Друк у фахових виданнях досвіду роботи педагогів ДНЗ.
5. Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

6. Забезпечення температурного режиму в ДНЗ (заміна вхідних дверей, вікон ) .
7. Зниження захворюваності серед дітей та збільшення відсотку дітоднів.
8. Поліпшення матеріально – технічної бази закладу:
(реконструкція та ремонт покриття спортивного майданчика;
9. Покращення рейтингової позиції ДНЗ серед ДНЗ міста.

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.