Колективний договор між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу ясел-садка № 31 «Білочка» на 2017-2020 р.

Міністерство освіти і науки України

Управління освіти Первомайської міської ради
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 31 «Білочка»

 

 

 

 

 

Колективний договор

між адміністрацією та профспілковим комітетом

дошкільного  навчального закладу ясел-садка № 31 «Білочка»

на 2017-2020 р.

 

 

                            Схвалено профспілковими зборами

ДНЗ №31 «Білочка»

                    Протокол № 1   від 19.01.2017 р.

 

 

 

 

 

 

Погоджено:                                                                 Затверджено:

Голова профспілкового комітету                              Завідувач ДНЗ № 31

________ В. В.  Кутузова                                          ________Л. М. Галущак

 

                                                                                  Начальнику управління праці

                                                                                  та  соціального захисту населення

                                                                                   Первомайської міської ради
                                                                                   Колесніченко О.А.

 

 

ЗАЯВА

 

               Адміністрація дошкільного навчального закладу ясел – садка № 31 “Білочка” просить зареєструвати колективний договір, прийнятий на загальних зборах трудового колективу, відповідно до Закону України “Про колективні договора і угоди”.

 

 

 

 

 Голова ПК ДНЗ № 31 __________ В. В.  Кутузова

 

 

 

 

Дошкільний навчальний  заклад ясла-садок № 31 «Білочка»

 

ПРОТОКОЛ № 1

загальних зборів трудового колективу дошкільного
навчального закладу
ясел-садка № 31 «Білочка»

 

« 19 »  січня 2017                                                        м. Первомайськ

Миколаївської області

Голова   –     В. В. Кутузова
Секретар –   Л.М. Петуніна
Всього працюючих  33
Присутні:   28

 

Порядок  денний:

Затвердження проекту колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом дошкільного навчального закладу ясел-садка № 31 «Білочка» на 2017-2020 р.

СЛУХАЛИ:

Голову профспілкового комітету  ДНЗ  В. В. Кутузову, яка доповіла про те, що профспілковим комітетом та адміністрацією дошкільного закладу узгоджені всі  питання проекту колективного договору та враховані пропозиції, висловлені   членами профспілки на попередніх зборах.

ВИСТУПИЛИ:

Хмарська І. П., Рязанцева Н.П., які в цілому схвально висловилися за
допрацьований проект колективного договору і запропонували прийняти його
за основу та затвердити.

Присутні проголосували одностайно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити проект колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ № 31 «Білочка» на 2017-2020 р.

Голова: __________В. В. Кутузова

Секретар: ________ Л. М. Петуніна

Розділ 1

Загальні положення

Колективний договір укладено на двосторонній основі між адміністрацією, в особі завідувача Галущак Людмили Миколаївни,  та профспілковим комітетом, в особі голови Кутузової Валентини Володимирівни, Первомайського дошкільного навчального закладу ясел – садка № 31  «Білочка».

Колективний договір укладено з дотриманням норм чинного законодавства та норм, встановлених Генеральною, галузевими, регіональними Угодами, як мінімальних гарантій.

Колективний договір складено на підставі Закону України «Про колективні договори та угоди», Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки», Кодексу законів про працю і є нормативним документом, що регулює соціально – трудові відносини в дошкільному закладі.

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колдоговорі.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий, або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором (ст.9 Закону України «Про колективні договори та угоди»).

Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Стороною колективних переговорів від імені найманих працівників виступає первинна профспілка в особі виборного органу – профспілкового комітету.

Відповідно до закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (ст.19) держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально – економічних прав та інтересів.

Профспілки ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів від імені працівників, контролюють їх виконання, а у разі порушення колективного договору профспілки направляють роботодавцю подання про їх усунення.

Будь – яка з сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, або у строк, визначений цим документом, письмово повідомляє другу сторону про початок переговорів.

Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори (ст. 10 Закону України «Про колективні договори та угоди»).

Укладений колдоговір підлягає повідомній реєстрації, яка здійснюється органами влади та місцевого самоврядування через управління праці та соціального захисту населення.

Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки при взаємній згоді сторін в порядку, визначеному колективним договором і оформляються у вигляді доповнення до колдоговору. Вони підлягають реєстрації в установленому порядку (ст. 14. Закону України «Про колективні договори та угоди»).

Контроль за виконанням колективного договору здійснюється сторонами, що його підписали.

Щорічно, не рідше двох разів на рік, сторони звітують про його виконання на зборах (конференції) трудового колективу (ст.15 Закону України «Про колективні договори та угоди»).

Представники сторін, які ухиляються від участі в переговорах по укладенню, зміні та доповненню колективного договору, чи порушують встановлені строки переговорів або не виконують зобов’язань по колдоговору, несуть відповідальність у порядку, встановленому ст. 17,18 Закону України «Про колективні договори та угоди”, ст. 19 Кодексу законів про працю України, ст.41, 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Забороняється будь – яке втручання, що може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів влади та управління, політичних партій, власників при укладанні та виконанні колективного договору (ст. 6 Закону України «Про колективні договори та угоди»).

Положення даного колективного договору є обов’язковими як для адміністрації дошкільного закладу, так і для кожного члена трудового колективу закладу.

Жодна із сторін, що уклала колективний договір, не може в односторонньому порядку припинити його дію або виконання своїх зобов’язань за даним колективним договором.

Даний колективний договір зберігає силу у випадку зміни складу, структури і найменування дошкільного закладу, а у випадку реорганізації дошкільного закладу колективний договір може бути переглянутий за згодою Сторін. У випадку зміни адміністрації закладу цей колективний договір є чинним не більше ніж один рік. У цей період сторони повинні почати переговори про укладання нового чи зміну даного колективного договору.

Розділ 2

Організація праці, забезпечення продуктивної зайнятості.

2.1. Адміністрація затверджує розроблені для кожного працівника його функціональні обов’язки і вимагає їх виконання.

2.2. Кожний працівник зобов’язаний добросовісно і якісно виконувати свої обов’язки, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації та уповноважених ним осіб, дотримуватися трудової та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна ДНЗ.

2.3. При проведенні реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників адміністрація не пізніше ніж за два місяці персонально письмово попереджує працівників дошкільного закладу про наступне звільнення, або пропонує іншу роботу. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, вакантних посад, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу працівник самостійно звертається в Державну службу зайнятості після звільнення згідно з Законом України «Про зайнятість населення».

2.4. Передбачити граничні розміри звільнення працівників з причини скорочення штату (не більше 5% від загальної чисельності працюючих протягом року).

Розділ 3

Оплата праці, встановлення форми, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат.

3.1. Ставки заробітної плати і посадові оклади педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу встановлюють згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати, працівників освіти затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93. за № 102.

3.2. Адміністрація зобов’язується вирішувати такі питання в оплаті праці: затверджувати структуру і штати в межах встановлених Міністерством освіти України: (Додаток №1)

 • Надавати педагогічним працівникам щорічно грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків (ст. 57 Закону України «Про освіту»).
 • Виплачувати педагогічним працівникам надбавку за вислугу років, допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки (ст.57 Закону України «Про освіту»).
 • В межах встановленого фонду заробітної плати встановлювати надбавки працівнику в процентному відношенні до посадового окладу (сторожа — нічні 35%).
 • Встановлювати працівникам доплати за суміщення професій, за виконання крім основної роботи обов’язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщення професій за рахунок і в межах фонду заробітної плати.
 • За несприятливі умови праці доплата встановлюється в розмірі 10 відсотків посадового окладу.
 • Проводити кухарям оплату за роботу у важких та шкідливих умовах праці за результаттами атестації робочого місця – %;
 • Преміювання працівників здійснюється у відповідності з положенням про преміювання, затверджується завідувачем за погодженням з профспілковим комітетом (додаток № 2, 3).
 • Укладання договорів на виконання разових робіт як штатними, так і позаштатними працівниками в межах фонду заробітної плати.

3.3. Бухгалтерія зобов’язується: давати роз’яснення працівникам дошкільного закладу про нарахування заробітної плати та відрахувань, виплати заробітної плати проводити згідно Кодексу законів про працю щомісячно (ст. 115 Закону «Про оплату праці» від 20.04.96 р.).

3.4. Встановити гарантований мінімальний тарифний оклад працівника, у розмірі, який передбачений чинним законодавством.

3.5. Забезпечити своєчасність виплати зарплати двічі на місяць. За першу половину місяця до 16 числа, а остаточний до 30 числа, що не перевищує 16 (шістнадцяти) календарних днів та не пізніше 7 (семи) днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Розмір заробітної плати за 1 половину місяця виплачувати за фактично відпрацьований час з розрахунку не менше 50% тарифної ставки працівника.

3.6. Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що йдуть у відпустку не пізніше ніж за 3 (три ) дні до її початку (ст.21 «Про відпустки»).

3.7. Проводити виплату заробітної плати в першочерговому порядку перед іншими платежами (ст.15, 34 «Про оплату праці»)

3.8. Проводити індексацію заробітної плати у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін у відповідності до Закону України «Про індексацію грошових вкладів населення». 

3.9. Компенсувати працівникам втрати частки заробітної плати у зв’язку з затримкою її виплати Закону України «Про компенсацію громадянам витрат частини доходів у зв’язку з порушенням строків її виплат»).

3.10. Встановлювати  надбавку  у  граничному  розмірі 20 відсотків посадового   окладу (ставки   заробітної   плати)   педагогічним працівникам     дошкільного закладу на    весь    обсяг    навчального навантаження, що виконується працівником, з метою    підвищення    престижності    праці   педагогічних працівників. Розмір  надбавки встановлюється керівником закладу у  межах  фонду  оплати  праці, згідно з визначеними критеріями (додаток № 14). 

Розділ 4

Режим роботи. Тривалість робочого часу та відпочинку.

4.1. По узгодженню сторін для працівників дошкільного закладу встановлюється робочий тиждень з двома вихідними днями. Тривалість робочого тижня для завідуючої – згідно навантаження.

4.2. Тривалість щоденної роботи працівників затверджується завідуючою за погодженням з профспілковим комітетом.

4.3. Графік робочого часу чергових визначається згідно з нормами тривалості робочого часу на 2017-2020 р.

4.4. Надурочна робота та робота у вихідні дні чи свята допускається з наданням відгулів.

4.5. Забороняється залучати до чергування у вихідні дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей до трьох років.

4.6. Працівники дошкільного закладу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами відповідно до чинного законодавства:

 • Наймання завідувача здійснюється шляхом укладання контракту між ним та Управлінням освіти.
 • Наймання методиста здійснюється наказом завідувача на контрактних умовах за договором.
 • Наймання педагогічних працівників проводиться відповідно до ст. 49 Закону України «Про освіту», Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затверджених наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 293 за трудовим договором.

4.7.  Здійснювати атестацію педагогічних працівників раз у п’ять років.

4.8. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

4.9. Приймаючи працівника, або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація дошкільного закладу зобов’язана:

 • Ознакомити працівника з посадовими обов’язками, режимом праці і відпочинку, організацією і оплатою праці.
 • Ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором.
 • Визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.
 • Проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та пожежної безпеки.
 • Ознайомити з особовою карткою працівника ((П-2)

4.10. Застосувати засоби впливу до порушників правил внутрішнього розпорядку та законодавства.

4.11. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік. Поділ відпусток по частинах допускається на прохання працівників за умови, щоб основна її частина складала не менше 14 днів для дорослих і 15 днів для осіб, молодших вісімнадцяти років.

Працівники можуть брати відпустку і під час навчального року, але не порушуючи учбового процесу. Перенесення відпустки на інший термін допускається в порядку, установленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам до вісімнадцяти років.

Щорічна відпустка складає:

 • для педагогічних працівників – 42 календарних дня;
 • для старшої медсестри, завідувача господарством, кухарів, сторожів, двірника, прибиральниці службових приміщень, машиніста з прання та ремонту спецодягу, робітника з комплексного обслуговування та поточного ремонту будинків, підсобного робітника – 24 календарних дні.
 • Надавати помічнику вихователя щорічну відпустку терміном 28 календарних днів ( згідно ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • Надавати додаткову оплачувану відпустку завідувачу господарством на 4 календарних дні за ненормований робочий день (Додаток № 6)
 • Надавати додаткову оплачувану відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці (Додаток № 5):
 • сестрі медичній старшій –  7 календарних днів;
 • кухарям – 2 календарних дні
 • прибиральниці службових приміщень – 4 календарних дні.

4.12.  Працюючим жінкам, які мають двох або більше дітей до 15 років, або дитину інваліда, а також особі, яка взяла дитину під опіку, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у  тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка 10 календарних днів без урахування святкових неробочих днів (ст. 73 КЗпПУ).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

4.13. За угодою між працівником і адміністрацією закладу може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день, або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться пропорціонально відпрацьованому часу (ст. 56 КЗ пПУ).

4.14.  Адміністрація не має права вимагати від працівника виконання роботи, необумовленої трудовим договором (ст 31 КЗпПУ), (додаток № 5,6,7).

4.15. Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 2 місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі та організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). (ч.5 ст. 67 КЗпПУ).

4.16.  Працівникам дошкільного закладу, яким щомісяця нараховуються посадові оклади до рівня не нижче середньої плати промисловості, розрахунок виплат у всіх випадках збереження заробітної плати та збереження допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами проводити виходячи з посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами за умови урахування постійних доплат і надбавок.

4.17. Профспілковий комітет зобов’язується сприяти адміністрації в зміцненні трудової дисципліни та розвитку творчої активності співробітників в інтересах усього колективу дитячого садка.

Розділ 5

Забезпечення зайнятості

Адміністрація зобов’язується:

5.1. Забезпечити повну зайнятість працівників дошкільного закладу згідно кваліфікації, професії та трудового стажу (контракту).

5.2. Забезпечити зайнятість інвалідів в установі не менше 4% від працюючої чисельності працівників.

5.3. Надати педагогічним працівникам можливість підвищення кваліфікації, в тому числі через аспірантуру та інші форми підвищення кваліфікації. Здійснювати профнавчання. Виділяти на ці заходи кошти у розмірі 3% від ФОП.

5.4. Надати можливість працівникам працювати по сумісництву в дошкільному закладі та інших організаціях, а також займатися підприємницькою діяльністю за умов бездоганного виконання службових обов’язків.

5.5. Звільняти працівників по закінченню терміну договору (контракту) та достроково, на його вимогу, а також у випадку порушень законодавства та умов договору (контракту); укладати договір (контракт) на наступний термін за згодою сторін, на що працюючий працівник має переважне право.

5.6. Надавати працівникам відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин в обов’язковому порядку, в термін який не може перевищувати 15 календарних днів протягом року (ст. 25 Закону України «Про відпустки»):

 • матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 
 •  чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 календарних днів; 
 •  ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», – тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 
 • особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів; 
 • працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; 
 • працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку; 
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад; 
 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад; 

§  ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно; 

5.7. При нарахуванні відпускних коштів не враховувати дні (місяці) коли працівник знаходився у відпустці без збереження зарплати або страйкував у відповідності до закону «Про вирішення колективних трудових спорів».
5.8. Надавати працівникам згідно галузевої угоди Міністерства освіти, культури та спорту додаткові оплачувані відпустки при наявності таких поважних причин:

 

 • При укладанні шлюбу працівником – 2 робочих дні.
 • При укладанні шлюбу дітьми працівника -2 робочих дні.
 • При народженні дитини (для батька) – 2 робочих дні.
 • У випадку смерті близьких – 3 робочих дні.
 • У випадку призову до Збройних Сил України – 3 робочих дні.

5.9. Контроль за дотриманням законодавства про відпустки здійснюється у межах компетенції центральними та місцевими органами державної виконавчої та профспілковими органами, а також адміністрацією (ст. 27 Закону України «Про відпустки»).

5.10. Встановити наступні додаткові пільги працівникам, які звільняються за скороченням штатів, а саме: до моменту звільнення надати їм можливість пошуків роботи за межами дитячого садка до 4 годин з виплатою.

5.11. Інформувати профспілковий комітет про скорочення, що має відбутися за 3 місяці.

5.12. Попередити працівника про скорочення за 2 місяці.

 

 

Профспілковий комітет зобов`язується:

 

 • Роз’яснювати членам колективу зміст документів щодо організації праці.
 • Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.
 • Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів із питань трудових відносин.
 • Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.
 • Давати згоду на звільнення працівників за скороченням штату тільки у разі, коли вичерпані всі можливості працевлаштування в дошкільному закладі.
 • не давати згоди на звільнення працівників у випадку відсутності коштів для проведення розрахунку з працівниками, що звільняються.
 • У встановлені строки подати інформацію про працівників, що звільнені за скороченням штату, до центру зайнятості з метою сприяння їх працевлаштування, або своєчасного надання статусу безробітного з відповідним матеріальним відшкодуванням.

Профспілковий комітет як представник інтересів трудового колективу залишає за собою право організації та проведення акцій протесту, включно до страйку, як крайнього засобу вирішення трудового спору у випадку порушення роботодавцем своїх зобов’язань у відповідності до чинного законодавства.

 

 

Розділ 6

Охорона праці

 

Адміністрація зобов’язується

6.1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

6.2. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України «Про охорону парці», нормативних актів з охорони праці.

6.3. Створити в закладі комісію з охорони праці відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці».

6.4. При укладанні трудового договору інформувати працівників під підпис про стан умов праці, наявність шкідливих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про їх права та пільги і компенсації, які їм належать за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору (ст. 5 Закону України «Про охорону праці»). (Додаток № 5, № 8.1)

6.5. Проводити не рідше 1 разу на 5 років атестацію робочих місць за умовами праці (Постанова КМУ від 01.08.92 р. № 442). (Додаток 8)

6.6. Виплачувати вихідну допомогу (але не менше тримісячного заробітку) працівникові, який змушений розірвати трудовий договір з причини невиконання адміністрацією вимог законодавства та зобов’язань колективного договору з охорони праці (ст. 6 Закону України «Про охорону праці»).

6.7. Організувати проведення попереднього та періодичного медичних оглядів працівників (ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

6.8. Проводити навчання і атестацію працівників, які зайняті на роботі з підвищеною безпекою (ст. 18 Закону України «Про охорону праці»).

6.9. Забезпечувати постійний контроль за дотримуванням працівниками, посадовими особами вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів тощо.

6.10. Запроваджувати систему матеріального та морального стимулювання працівників, які виконують вимоги Закону, нормативних актів по охороні праці та техніки безпеки, не порушують вимог особистої і колективної безпеки, беруть активну участь у здійсненні заходів по підвищенню рівня охорони праці та техніки безпеки в закладі (ст. 25 Закону України «Про охорону праці»).

6.11. Розробити і затвердити комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, попередженню випадків виробничого травматизму, профзахворювань і аварій. (Додаток № 10)

6.12. Один раз на півріччя проводити аналіз стану виробничого травматизму і захворювань на виробництві за окремим планом.

6.13. Робітник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо ситуація є загрозливою для його здоров’я і життя (факти такої ситуації підтверджуються спеціалістами охорони праці з участю представників профспілки). За період простою з цих причин (але не з вини робітника) ним зберігається середній заробіток.

6.14. За робітником, що втратив працездатність у зв’язку з нещасним випадком в закладі освіти, зберігається місце роботи і середня заробітна плата за весь період по відновленню .

6.15. У випадку втрати потерпілим змоги виконувати роботу, у зв’язку з рекомендаціями медицини, сприяти його перепідготовці і працевлаштуванню, або встановити у разі потреби скорочений робочий час.

6.16. Звільняти уповноваженого трудового колективу з охорони праці від основної роботи на 2 години на тиждень із збереженням середнього заробітку для виконання обов’язків по охороні праці.

6.17. За порушення закону і нормативних актів з охорони праці притягти винних робітників до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної і судової відповідальності.

6.18. Розробити або переглянути інструкції з охорони праці при виконанні конкретних робіт.

6.19. Заповнювати журнали відповідної форми для реєстрації всіх видів інструктажів з техніки безпеки.

6.20. Утримувати у відповідному стані територію дитячого садка, забезпечувати роботу та відповідний санітарний стан побутових приміщень.

6.21. Виконати заходи по посиленню протипожежного захисту, забезпечити відповідним протипожежним інвентарем, інструкціями, організувати навчання робочих та службовців по протипожежному мінімуму.

6.22.  Виконувати до 01.10 місяця кожного року всі заплановані заходи по підготовці до зими.

6.23. Працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, вони мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувальну відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством (Закону України «Про охорону праці»).

6.24. Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці».

6.25. Розмір витрат на охорону праці встановити з урахуванням фінансових можливостей закладу    відповідно до   ч.. 4  ст. 19  ЗУ  «Про охорону праці».  Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у державному і місцевих бюджетах, що виділяються окремим рядком (ст..19 Закону України «Про охорону праці»).

6.26. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові в наслідок ушкодження його здоров’я, у разі смерті працівника, здійснюється фондом соціального страхування від  нещасних випадків і відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкові державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві» та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

6.27. Забезпечити працівників спецодягом, милом, кремом, миючими та знешкоджувальними засобами  (ст. 8 ЗУ  «Про охорону праці»)  (Додаток №  9, № 9.1.)

6.28. Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. А  також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт із шкідливими  і  небезпечними умовами праці. Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину,   регулюються законодавством.

Працівники зобов’язуються:

 • Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь – яких робіт чи під час перебування на території закладу.
 • Знати і виконувати вимоги нормативно – правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
 • Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
 • Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

 

Профспілковий комітет зобов’язується:

Створити комісію з питань охорони праці, забезпечити проходження членами комісії  навчання з питань охорони праці, відповідними нормативними документами та довідковими матеріалами з охорони праці (Постанова Президії Ради ФПУ № П-28-13 від 06.09.2000 р.).

 1. Організувати перевірки умов і безпеки праці, вимагати усунення порушень нормативних актів про охорону праці (ст. 42 Закону України «Про охорони праці»).
 2. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, якщо потерпілий був членом профспілки, протидіяти безпідставному звинуваченню потерпілих, безпідставній відмові власника скласти акт установленої форми, вносити при необхідності зміни до його змісту тощо (Постанова КМУ № 1232   від   30.11.2011 р.)
 3. Захищати інтереси членів профспілки при розгляді конфліктних ситуацій з питань охорони праці, зокрема підтвердження факту наявності даної ситуації, небезпечної для життя чи здоров’я людей або для навколишнього середовища, при відмові працівника від роботи з цих причин, контролювати оплату вихідної допомоги (не менше тримісячного заробітку) у разі розірвання працівником договору з адміністрацією, яка не виконує вимог законодавства про охорону праці.
 4. Домагатися від адміністрації створення необхідних умов для роботи.
 5. Вирішувати питання з адміністрацією по запобіганню травматизму невиробничого характеру.
 6. Приймати участь в розслідуванні нещасних випадків невиробничого характеру, які сталися з працюючими особами, якщо вони є членами профспілки (ст. 11 Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджених постановою КМУ від 22.03.01 р.).
 7. Розглядати на засіданнях профкому (не рідше ніж раз на квартал) питання стану з хорони праці та виконання зобов’язань колдоговору по охороні праці.
 8. Приймати участь в розробці заходів по підготовці закладу до роботи в осінньо-зимовий та весняно-літній період, контролювати їх виконання.
 9. Розглядати випадки порушення вимог охорони праці, трудової та виробничої дісципліни на засіданнях профкому, чи безпосередньо на зборах трудового колективу.
 10. Ініціювати розірвання контракту з керівником з вини якого допущено ріст травматизму та незабезпечення належних умов праці (ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
 11. Виносити керівникові подання з будь-якого питання охорони праці та одержати від нього аргументовану відповідь (ст. 41 Закону України «Про охорону праці»).
 12. Затвердити в 1-ому кварталі поточного року уповноваженого від трудового колективу з питань охорони праці.
 13. Сприяти створенню куточка охорони праці.

    Розділ 7

Розвиток соціальної сфери ДНЗ

 

Додаткові соціальні гарантії:

7.1. Вводити додаткові неоплачувані відпустки та скорочення робочого дня для жінок, які мають малолітніх дітей.

7.2. У разі смерті працівника, який працював в дитячому садку, надати його сім’ї матеріальну допомогу на його поховання.

7.3. Систематично проводити обстеження матеріально-побутових умов життя пенсіонерів і надавати   їм матеріальну допомогу за рахунок коштів ПК.

7.4.У випадку смерті пенсіонера надавати матеріальну допомогу сім`ї померлого на поховання..

7.5. Сприяти організації санаторно-курортного лікування та відпочинку членів профспілки і їх сімей. Путівки для лікування виділяти у першу чергу тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічно хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявністю відповідних документів.

7.6. Забезпечити підвищення якості оздоровлення дітей працівників, забезпечуючи їх путівками в оздоровчі табори.

7.7. Забезпечувати соціальну підтримку, психологічну реабілітацію, оздоровлення та адаптацію працівникам закладу, які є вимушеними переселенцями з АР Крим, Донецької та Луганської областей, учасниками АТО та членами їх сімей.

7.8. Надавати матеріальну підтримку працівникам, які мають статус ветерана війни, афганці, учасника бойових дій, городянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ліквідаторам аварії на ЧАЕС;

7.9. Надавати матеріальну підтримку працівникам закладу, які втратили членів сім’ї  внаслідок бойових дій в зоні АТО на сході України за рахунок коштів ПК;

 

 

 

Розділ 8

Житлово-побутове обслуговування.

 

8.1. Адміністрація веде облік працівників, які потребують покращення житлових умов.

8.2. Профком здійснює контроль за дотриманням встановленого порядку розподілу житла, забезпечує гласність цих питань, слідкує за станом обліку і звітності.

 

Розділ 9

Організація дозвілля

 

9.1. Перераховувати на рахунок профспілкового комітету кошти на ведення культурно-масової та фізкультурної роботи (розмір відрахувань – не менше 0,3 відсотка від фонду оплати праці згідно ст. 44 Закону України «Про професійні спілки» їх права та гарантії діяльності»).

9.2.  Придбати за рахунок коштів підприємства спортінвентар, сценічні костюми.

9.3.  Забезпечити культурно-освітні заходи транспортом.

9.4. Забезпечити створення належних умов для зміцнення здоров’я працівників підприємства, створити «групу здоров’я».

9.5. Організовувати у вихідні і святкові дні колективний сімейний відпочинок, фестивалі самодіяльної художньої творчості, конкурси, спортивні змагання, звітні концерти самодіяльних художніх колективів, виставки творів народних умільців тощо.

9.6. Організовувати вечори відпочинку присвячені Дню працівників освіти, 8 березня, Новому року, Дню народження закладу.

9.7. Сприяти створенню умов для дозвілля, культурного відпочинку і оздоровлення членів сімей працівників підприємства.

 

 

         Розділ 10

 

Організація охорони здоров’я, медичного обслуговування та лікування працівників.

10.1. Аналізувати захворюваність працівників та здійснювати заходи, спрямовані на зниження рівня захворюваності та травматизму.

10.2. Забезпечити проведення попередніх та періодичних медичних оглядів робітників, у першу чергу робота яких пов’язана зі шкідливими умовами праці.

10.3. Не допускати дискримінаційних дій стосовно працівників за ВІЛ – статусом.

10.4. Здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною та в повному обсязі виплатою допомоги працівникам за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

10.5. Вносити пропозиції роботодавцю щодо оздоровлення, профілактики і зниження рівня захворювання працівників ДНЗ.

            Розділ 11

><ВИРІШЕННЯ ><ТРУДОВИХ ><КОНФЛІКТІВ>

11.1. <Сторони ><приймають ><до ><відома, ><що ><індивідуальні ><трудові ><спори
><відповідно ><до ><чинного ><законодавства ><розглядаються ><комісіями ><по ><трудових
><спорах ><або ><судами.>

11.2. <Сторони ><дійшли ><згоди, ><що ><вирішення ><питань ><у ><рамках ><укладеного
><колективного ><договору ><проводиться ><без ><конфронтації, ><шляхом ><переговорів.>

11.3. <Протягом ><строку ><дії ><колективного ><договору, ><при ><умові ><його ><виконання,
><профспілковий ><комітет ><не ><буде ><вдаватись ><до ><колективного ><трудового ><спору, ><або
><проводити ><інші ><дії, ><спрямовані ><на ><зупинку ><роботи ><підприємства.>

11.4. <Сторона ><власника ><зобов’язується ><протягом ><7 ><днів ><розглядати ><вимоги ><і
><подання ><профспілкового ><комітету ><щодо ><усунення ><порушень ><законодавства ><про
><працю ><та ><колективного ><договору, ><невідкладно ><вживати ><заходів ><до ><їх ><усунення.>

11.5. <На ><принципах ><соціального ><діалогу ><проводити ><зустрічі, ><консультації,
><інформувати ><профспілковий ><комітет ><про ><плани ><і ><напрямки ><розвитку
><підприємства.    

        Розділ 12

 

Гарантії діяльності профспілкового комітету

Трудовий колектив дитячого закладу доручає профспілковому комітету представляти свої інтереси у взаємовідносинах з адміністрацією.

Адміністрація:

 • Визначає профспілковий комітет єдиним представником інтересів трудового колективу.
 • Безкоштовно надає профкому приміщення, засоби транспорту та зв’язку для проведення зборів, масових заходів.
 • Утримує, згідно згоди працівників, та перераховує членські профспілкові внески із заробітної плати працюючих через бухгалтерію в п’ятиденний термін за рахунок профкому.
 • Надає профкому можливість здійснювати перевірку утримання профспілкових внесків.
 • Гарантує пропуск в дитячий заклад представників вищестоящих профспілкових органів.
 • Звільняти голову профспілкового комітету від основної роботи на 2 години на тиждень із збереженням середнього заробітку для виконання його обов’язків, або надати додаткову оплачувану відпустку – 3 дні.

 

Профспілковий комітет в особі його членів має право:

 • Безперешкодно одержувати від адміністрації інформацію з питань, пов’язаних з фінансовою діяльністю та соціально-економічним розвитком ДНЗ.
 • Перевіряти роботу підлеглих адміністрації підрозділів соціально-побутової сфери, при виявленні порушень, вимагати їх усунення.
 • Здійснювати перевірку дотримання дошкільним закладом трудового законодавства.
 • Перевіряти правильність ведення трудових книжок та дотримання графіка  відпусток.

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Сторони зобов’язуються:

 1. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень колективного договору та встановити термін виконання конкретних зобов’язань. (Додаток № 12, 13)
 2. Періодично (щоквартально) розглядати хід виконання колективного договору на спільному засіданні профкому і адміністрації ДНЗ.
 3. Двічі на рік (липень, січень) спільно аналізувати стан виконання колективного договору та заслуховувати звіти сторін про реалізацію взятих зобов’язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Із звітом виступають особи, що підписали договір.
 4. У разі несвоєчасного виконання зобов’язань колективного договору аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.
 5. Осіб, винних у не виконанні положень колективного договору, притягувати до відповідальності згідно з чинним законодавством і цим колективним договором.
 6. У разі не виконання положень колективного договору з об’єктивних причин (погіршення фінансового стану через економічні труднощі, інші об’єктивні причини) своєчасно вносити до колективною договору відповідні зміни і доповнення в порядку, встановленому у колективному договорі.

 

Колективний договір підписали:

 

 

Від власника:                                                   Від трудового колективу:

 

Завідувач ДНЗ __________ Л.М. Галущак                     Голова ПК ____________ В. В. Кутузова

 

«____»_________________2017 р.                                    «____»_____________2017 р.

 

Додаток 2

 

ПОГОДЖЕНО                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Голова ПК ________В. В.Кутузова                      Завідувач ДНЗ________Л. М. Галущак

 

«____»_____________ 2017 р.                                           «____»_______________2017 р.

 

 

 

Положення

про преміювання працівників ДНЗ ясел-садка №31 «Білочка»

 за сумлінну працю та зразкове виконання

службових обов’язків

Це положення розроблене відповідно до вимог Постанови КМУ від 30 серпня 2002 р.  N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» № 1298 і поширюється на працівників ДНЗ № 31 у межах фонду заробітної плати.

 1. Порядок преміювання:

1.1. Преміювання працівників здійснюється в межах кошторису закладу.

1.2. Керівник закладу оцінює роботу працівників за результатами навчального року, на підставі висновків розподіляє суми премії.

1.3. Розмір премій погоджується з профспілковим комітетом.

1.4. Працівник може бути позбавлений премії за відсутність творчості та ініціативи, невиконання службових обов’язків, прогули та інше порушення трудової дисципліни.

1.5. Виплата премії проводиться на підставі наказу керівника закладу.

1.6. Премія не виплачується звільненим працівникам.

 1. Умови виплати премії:
 • За сумлінну працю, ефективність трудової діяльності;
 • За організацію роботи по впровадженню іновацій в робот;
 • За сумлінне виконання правил внутрішнього розпорядку, положень колективного договору, виконання режиму роботи, виконання наказів та розпоряджень адміністрації;
 • За активність у громадських роботах;
 • За дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;
 • За дотримання закріпленого приміщення у належному санітарно-гігієничному стані, особистий внесок у збереженні та розвитку матеріальної бази;
 • За внесення раціональних пропозицій, що дають значний економічний ефект.

Додаток 3

 

Погоджено:                                                                Затверджено:

 

Голова ПК ________ В. В. Кутузова                    Завідувач ДНЗ________Л. М. Галущак

 

«____»_____________ 2017 р.                                           «____»_______________2017 р.

 

 

Положення

про виплату щорічної винагороди педагогічним

працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків

ДНЗ № 31 «Білочка»

Це положення розроблене відповідно до вимог Порядку № 898 від 05.06.2000 р. і поширюється на педпрацівників дошкільного навчального закладу № 31, крім тих,  що працюють   за сумісництвом у межах фонду заробітної плати.

 1. Порядок надання щорічної винагороди:
 • Щорічна винагорода пед. працівників закладу здійснюється за рахунок коштів, виділених згідно ст. 57 Закону України “Про освіту”
 • Керівник закладу оцінює роботу пед. працівників за результатами навчального року, на підставі висновків розподіляє суми винагород.
 • Розмір винагород погоджується з профспілковим комітетом.
 • Працівник може бути позбавлений винагороди за відсутність творчості та ініціативи, невиконання навчальних планів, неякісної підготовки до уроків, прогули та інше порушення трудової дисципліни.
 • Виплата винагороди проводиться на підставі наказу керівника закладу.
 • Одноразова грошова винагорода нараховується на посадовий оклад або ставку заробітної плати з урахуванням підвищень, які впливають на розмір ставки або окладу.
 • Щорічна винагорода не виплачується звільненим працівникам.

 1. Умови виплати щорічної винагороди:
 • За сумлінну працю, ефективність педагогічної діяльності.
 • За організацію роботи по впровадженню іновацій в роботі.
 • За систематичність та наполегливість в підвищенні педагогічної кваліфікації.
 • За активну участь в проведенні семінарів, засідань педагогічних товариств, нарад, проведення показових занять.
 • За участь у конкурсах, виставах. Проведення розваг, свят.
 • За сумлінне виконання правил внутрішнього розпорядку, положень коллективного договору, виконання режиму роботи, виконання наказів та розпоряджень адміністрації.
 • За активність у громадських роботах.
 • Дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.
 • Дотримання закріпленого приміщення у належному санітарно-гігієничному стані, особистий внесок у збереженні та розвитку матеріальної бази.
 • Внесення раціональних пропозицій, що дають значний економічний ефект.

 

 

 

Додаток № 4

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________ В. В. Кутузова                      Завідувач ДНЗ_________ Л. М. Галущак

    

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

                                

                   

 

 

 

Режим роботи

 дошкільного навчального закладу ясел – садка № 31

 «Білочка»

 

 

Дошкільний навчальний заклад працює за 5 – ти денним робочим тижнем протягом  10.5 годин;

Чергова група1.5 години.

Вихідні дні : субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи закладу – з 7.00 до 17.30

Щоденний графік роботи вікових груп:    

 • з 00 до 17.30
 • 3 30 – 19.00  –     чергова група

                                      

 

 

 

 

Додаток 5

 

Погоджено:                                                                Затверджено:

 

Голова ПК _________  В. В. Кутузова                   Завідувач ДНЗ  _________   Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

 

 

Перелік професій і посад працівників,

які мають право на щорічну відпустку за особливий характер

 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 р., № 1290 «Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників, в яких дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці».

 

 

№ з/п Назва професій та посад Тривалість додаткової

відпустки в днях

1.                  Сестра медична 7
2.            Прибиральник службових приміщень 4
3.            Кухар 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 6

 

Погоджено:                                                                Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                          Завідувач ДНЗ_________Л. М. Галущак

    

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

 

 

 

Перелік посад працівників

з  ненормованим робочим днем,

які мають право на додаткову відпустку

(згідно з наказом МІН праці та   соціальної політикиУкраїни

від 10.10.1997р. М71)

 

 

 

 

№ п/п Назва посади Тривалість додаткової відпустки в днях
1. Завідувач ДНЗ  До 7 календарних днів
2. Завідувач господарства  4  календарних дні

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 7

 

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                      Завідувач ДНЗ___________Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

.

 

 

Перелік професій та посад, які мають право на додаткову

 оплачувану відпустку в зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва.

 

№ п/п Найменування професій Законодавчий документ Тривалість

відпустки (в календарних днях)

1. Вихователь Ст. 15 Розділу ІІІ Закону України «Про відпустки»:

п. 1. на період настановних занять для тих, хто навчається на І та ІІ курсах в вищих навчальних закладах, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання;

п.2. на період настановних занять для тих, хто навчається на III та наступних курсах в вищих навчальних закладах, незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання;

п.3. на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах, незалежно від рівня акредитації;

п.4. на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації.

 

 

30 кал. днів

 

 

40 кал. днів

 

 

30 кал. днів

 

 

4 місяці

 

 

 

 

Додаток  № 8

 

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                      Завідувач ДНЗ___________Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

 

Додаткова оплачувана відпустка членам добровільної пожежної
дружини (команди) ДНЗ № 31
«Білочка».

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. № 136 листа МОН України від 11.03.09. № 1/9 – 156 «Про добровільну пожежну дружину (команду)», на виконання розпорядження голови Миколаївського ОДА від 21.04.09 № 137 – Р «Про затвердження положення про добровільну пожежну дружину (команду)» листа ВК ПМР від 06.05.09 № 2756/21-1, наказу міського управління освіти від 13.03.09 №145 «Про створення добровільних пожежних дружин» надавати членам добровільної пожежної дружини додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 3 календарних дні.

 

 

Додаток № 9

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                         Завідувач ДНЗ__________Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                          «____»   _______   2017 р.

 

 

 

Графік

проведення атестації робочих місць із важкими і
шкідливими умовами праці

(згідно постанови КМУ від 01.08.92 р. № 442) І раз у 5 років

 

 

№ з/п Посада Термін атестації Відповідальні
1 Кухар Січень, 2017 Завідувач
2. Машиніст з прання та ремонту спецодягу Вересень, 2017 Завідувач

 

 

 

 

 

                              

 

 

Додаток  № 10

 

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                         Завідувач ДНЗ_________  Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

 

 

Доплати

за роботу у важких і шкідливих умовах праці

 

(відповідно до п. 1,151, п. 1.152, п. 1.154, п, 1.155 «Переліку робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата», «Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності», випущений МОН України в 2004 р.)

 

 

 

№ з/п Назва виробництв,

робіт

Розмір доплат у % до тарифної ставки (окладу)
1.

 

  Кухар

                           

4 %

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 11

 

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                        Завідувач ДНЗ__________Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

 

Перелік професій і посад працівників, яким безоплатно видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

 

з\п

Код згідно з ДК

003:2005

Професійна назва роботи Найменування спецодягу,

спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей

ЗІЗ

Строк носіння

(місяці)

 

1.

 

9162

 

Двірник

 

Костюм

 

ЗМиПн

12
      рукавиці МиМи 2
      черевики ЗМиМун15См 12
      Плащ з капюшоном Ви 36
      На  зовнішніх роботах

узимку додатково:

   
      Куртка утеплена Тн 36
      Штани утеплені Тн 36
      Шапка Тив 24
      рукавиці ТиТхпВуБм 12
 

2.

 

9132

 

Каштелян

 

Халат

 

 

ЗМи

 

12

      Фартух Зми 6
      косинка З 12
      тапочки ЗМиСм 18
      рукавички МиМп 6
 

3.

 

 

9132

 

Прибиральник

службових приміщень

 

Халат

 

ЗМиПи

 

 

12

      Косинка ЗПи 12
      туфлі ЗПиМи 12
      рукавички ВиМиМп 4
      Під час чищення і дезінфікування санітарно – технічного устаткування додатково:

Фартух з нагрудником               

   
      рукавички ВиЯжБмМи 3
      На зовнішніх роботах узимку додатково:    
      Куртка утеплена Ти 36
 

4.

 

9152

 

Сторож

Під час чергування в прохідній підприємства, установи, організації:    
      костюм ЗМи 12
      черевики ЗМиСм 12
      Під час охорони об’єктів, приміщеньі територій додатково:    
      Плащ з капюшоном ВнМи 24
      На зовнішніх роботах узимку додатково:    
      Куртка утеплена ТиМи 36
      Штани утеплені ТиМи 36
      Шапка тн 36
      рукавиці тнТхпМи 24
      чоботи Тн20МиСм 24
5. 5131 Помічник вихователя Халат ЗМи 12
      Косинка З 12
      Тапочки Зми 12
 

6.

 

5161

Члени добровільних

пожежних

дружин

Під час проведення навчально – тренувальних заходів. Участі у гасінні пожеж та ліквідації наслідків пожеж:    
      Костюм брезентовий ТиТоМи 24
      Білизна натільна Зми 6
      чоботи МиТпМун100 12
7. 16675 Кухарі Халат Зми 12
      Косинка З 12
      Тапочки Зми 12
8. 24713 Сестра медична старша Халат ЗМи 12
      Косинка З 12
      Тапочки ЗМи 12
9. 12759 Комірник Халат ЗМи 12
      Тапочки ЗМи 12

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 12

 

    Погоджено:                                                   Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                         Завідувач ДНЗ__________Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

 

Комплексні   заходи

щодо  досягнення  встановлених нормативів   безпеки  гігієни

праці та виробничого середовища, підвищення   наявного рівня

охорони праці,  запобігання випадкам виробничого  травматизму,

професійних захворювань  по ДНЗ № 31  «Білочка» на 2017 рік.


п\п
Найменування заходів (робіт) Вартість робіт,

 грн

Ефективність заходів Строк виконання Особи, відповідальні за виконання
1 Придбання деззасобів
 
   1200 грн.

 

Придбання

деззасобів

Дотримання

дезрежиму

 До 01.09.17 Завідувач господарства
2 Придбання миючих засобів, захисних кремів    1000 грн. Придбання

мила,  кремів

Гігієна праці Протягом року  Завідувач господарства
3 Придбання медикаментів для медпункту     400 грн. Придбання

ліків

Надання долікарської

допомоги

 До 01.06.2017 Сестра медична старша
4 Ремонт

освітлення території ДНЗ

 

 

 

 

500 грн.

Ремонт електропроводки освітлення

території ДНЗ

Доведення освітлення приміщень до відповідних норм встановлених нормативами безпеки та гігієни праці

       БЖД

До 01.03.2017 Завідувач господарства,

робітник із комплексного обслуговування та ремонту будинків

5 Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та спецодягом 500 грн. Ватно-марлеві пов’язки, гумові

рукавиці тощо

Забезпечення

ОП на робочому місці

Протягом року Сестра медична старша,

Завідувач господарства

6 Провести заміри опору ізоляції заземлюючих пристроїв 2000 грн.   Забезпечення ОП на робочому

  Місці                                  

До 31.12.2017 Завідувач господарства
7 Проведення медичного огляду працівників 3000   Забезпечення       ОП робочому

  місці

Згідно графіку Сестра медична старша
8. Заміна вхідних дверей 15000

 

Забезпечення температурного режиму в ДНЗ Протягом року Завідувач ДНЗ, завгосп
9. Заміна вікон на металопластикові в трьох вікових групах (6 шт.) 30000 Забезпечення температурного режиму в ДНЗ Протягом року Завідувач ДНЗ, завгосп
10. Ремонт електропроводки 1000 Забезпечення ОП, БЖД   Завідувач ДНЗ,

 

 

 

Відповідальний за  ОП_____________   Т. А. Довгань

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 13

 

    Погоджено:                                                   Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                      Завідувач ДНЗ___________Л. М. Галущак

      

«____»   _______   2017 р.                                                         «____»   _______   2017 р.

 

 

 

Перелік осіб, відповідальних за виконання норм та положень
колективного договору та терміни
їх виконання

 

№ п/п Назва розділів та номери пунктів Термін виконання Відповідальний за виконання
 1. 1
Загальні положення Протягом дії договору Кутузова В. В.                        
 1. 2
Організація праці, забезпечення продуктивності зайнятості. Протягом дії договору Галущак Л.М
 1. 33
Оплата праці встановлення форми, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат. Протягом дії договору Галущак Л.М

Рязанцева Н.П

Кутузова В. В.

Режим роботи. Протягом дії договору Завідувач Галущак Л.М
Тривалість робочого часу та відпочинку. Протягом дії договору Галущак Л.М,

Кутузова В. В.

Забезпечення зайнятості Протягом дії договору Галущак Л.М
Охорона праці Протягом дії договору Довгань Т.А

Даленко А.В

Розвиток соціальної сфери

організації

Протягом дії договору Лисенко Л.І.

Петуніна Л.М

Житлово-побутове обслуговування Протягом дії договору Лисенко Л.І.

 

Організація дозвілля Протягом дії договору Малоголовець Ю. О.
Організація охорони здоров’я, медичного обслуговування та лікування працівників Протягом дії дог овору Розанова С.О.
Гарантії діяльності профспілкового комітету працівників. Протягом дії договору Кутузова В.В.

Петуніна Л.М

 

 

 

 

Додаток  № 14

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Погоджено:                                                       Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                      Завідувач ДНЗ___________Л. М. Галущак

      

       «____»   _______   2017 р.                                                   «____»   _______   2017 р.

 

 

 

 

     

 

 

 

Склад комісії з контролю за виконанням
колективного договору

 

 

 

 

Від сторони власника Від профспілкового комітету
1. Галущак Л.М. (адміністрація) 1. Кутузова В.В (голова ПК)
2. Довгань Т.А. (адміністрація) 2. Петуніна Л. М. (член ПК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 16

 

 

 

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                      Завідувач ДНЗ___________Л. М. Галущак

      

       «____»   _______   2017 р.                                                   «____»   _______   2017 р.

 

 

Критерії

встановлення  надбавки  на    весь    обсяг    навчального
навантаження, що виконується працівнико
м,

у  граничному  розмірі 20 відсотків посадового   окладу   (ставки   заробітної   плати)  педагогічним працівникам   

дошкільного  навчального закладу –ясел – садка № 31 «Білочка»,

з метою    підвищення    престижності    праці   педагогічних працівників.

 

 1. Надбавка у розмірі 20 % посадового окладу   (ставки   заробітної   плати) встановлюється педагогам, що забезпечують:
 • високу результативність розвитку та навченості дітей (75 % і більше з високим та достатнім рівнем навченості);
 • успішне системне впровадження сучасних педагогічних технологій;
 • результативну участь у методичній роботі  області, міста, закладу;
 • активну участь у громадському житті дошкільного закладу;
 • висвітлення своєї діяльності у місцевих ЗМІ та фахових виданнях;
 1. Надбавка у розмірі від 16% до 19 % посадового   окладу   (ставки   заробітної   плати) встановлюється педагогам, що забезпечують:
 • достатній рівень результатів  розвитку та навченості дітей ( від 50 до 70 % з високим та достатнім рівнем навченості);
 • системне впровадження  сучасних педагогічних технологій;
 • активну  участь у методичній роботі  області,міста, закладу;
 • активну участь у громадському житті дошкільного закладу.
 1. Надбавка у розмірі від 11% до 15 % посадового   окладу   (ставки   заробітної   плати) встановлюється педагогам, що забезпечують:
 • достатній рівень результатів розвитку та навченості дітей (від 50 до 70 % з високим та достатнім рівнем навченості);
 • впроваджують елементи  сучасних педагогічних технологій;
 • участь у методичній роботі  області, міста, закладу;
 • участь у громадському житті дошкільного закладу.
 1. Надбавка у розмірі до 10 % посадового   окладу   (ставки   заробітної   плати) встановлюється  молодим спеціалістам.

 

 

 

Додаток № 17

 

 

      Погоджено:                                                 Затверджено:

 

Голова ПК _________В. В. Кутузова                      Завідувач ДНЗ___________Л. М. Галущак

      

       «____»   _______   2017 р.                                                   «____»   _______   2017 р.

 

 

 

Перелік професій і посад працівників, яким видається безоплатно мило, захисні крема, миючі та знешкоджуючі засоби:

 

 

 

 

п/п

Назва професій, посад Назва миючих та знешкоджуючих засобів Норма видачі та періодичність
1. Прибиральник службових приміщень Мило,

захисний крем

50 гр. на  один місяць
2. Кухар Мило,

захисний крем

100 гр. на  один  місяць
3. Робітник з обслуговування Мило,

захисний крем

50 гр. на  один  місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ви можете використовувати ці HTML теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.